Menu
RSS
A+ A A-

ПО­ЉО­ПРИ­ВРЕ­ДА

Ни­ко­ла Мих­њак из Ши­да на вре­ме по­се­јао пше­ни­цу, али већ раз­ми­шља о уља­ној ре­пи­ци за ову го­ди­нуУ оп­ти­мал­ном ро­ку, тач­ни­је по­чет­ком ок­то­бра, Ни­ко­ла Мих­њак из Ши­да, по­се­јао је три хек­та­ра пше­ни­це на пар­це­ли где је прет­ход­но по­жње­ве­на со­ја. Као и мно­ги дру­ги про­из­во­ђа­чи, у ди­ле­ми је да ли се­ја­ти пше­ни­цу или не. Ме­ђу­тим, због "чи­шће­ња" њи­ве али и тра­ди­ци­о­нал­не про­из­вод­ње, пше­ни­ца се и ове је­се­ни на­шла на ње­го­вим њи­ва­ма.

- Као и дру­ги, не­за­до­во­љан сам са це­ном жи­та ко­је ми је ис­пла­ће­но по 9,25 ди­на­ра по ки­ло­гра­му, али сам се је­се­нас по­но­во опре­де­лио за жи­то - ка­же Мих­њак. Мо­је њи­ве ни­су за­ко­ро­вље­не, али сам се за жи­то од­лу­чио због пло­до­ре­да. Пла­ни­рам да сле­де­ће го­ди­не на њи­ви где је са­да жи­то по­се­јем уља­ну ре­пи­цу. О овој по­љо­при­вред­ној кул­ту­ри се у по­след­ње вре­ме ве­о­ма мно­го го­во­ри, а ко­ли­ко чу­јем тра­ба да се у Ши­ду отво­ри Фа­бри­ка би­о­ди­зе­ла, па мно­ги ра­чу­на­ју да ће ре­пи­ца до­не­ти до­бру за­ра­ду уз до­бре усло­ве за про­из­вод­њу.

А што се ти­че со­је, наш са­го­вор­ник ис­ти­че да је за­до­во­љан ро­дом. Про­сеч­но је овр­шио 25 ме­трич­ких цен­ти по ју­тру без при­ме­са и са вла­гом од 11,6 од­сто, та­ко да му је со­ја ис­пла­ће­на по 17,15 ди­на­ра. У по­љо­при­вре­ди је уме­шност и сна­ла­жљи­вост на пр­вом ме­сту, па та­ко и Мих­њак да­је жи­то на чу­ва­ње у "Млин­тест" па за 200 ки­ло­гра­ма мер­кан­тил­не до­би­ја 100 ки­ло­гра­ма се­мен­ске пше­ни­це, а со­ју ме­ња за со­ји­ну сач­му за ис­хра­ну то­вље­ни­ка и кр­ма­ча.

Кад смо већ код сто­чар­ства, Мих­њак ис­ти­че да и ту вла­да ве­ли­ка не­си­гур­ност. Ве­ли­ка су ула­га­ња у про­из­вод­њи, а на кра­ју то­вље­ни­ци и пра­си­ћи има­ју ни­ску от­куп­ну це­ну. Слич­но је и са про­из­вод­њом би­ко­ва. Ни­ко­ла има ре­чи хва­ле за ЗЗ "Агро­ном" са ко­јом успе­шно са­ра­ђу­је.