Menu
RSS
A+ A A-

ДА­НИЛ БА­ЛА­ШЧАК ДАН­КО, ПРО­ИЗ­ВО­ЂАЧ МЛЕ­КА ИЗ Би­кић До­ла

Иако ду­жи низ го­ди­на про­из­во­ди мле­ко и ис­по­ру­чу­је шид­ској мле­ка­ри, због нео­д­го­ва­ра­ју­ће це­не Дан­ко раз­ми­шља да сма­њи број кра­ва. По ње­го­вој ра­чу­ни­ци, це­на би мо­ра­ла би­ти 25 ди­на­ра по ли­тру без пре­ми­је.

Дав­не 1980. го­ди­не, Да­нил Ба­ла­шчак из Би­кић До­ла, на­пу­стио је рад­но ме­сто у шид­ској "Ли­пи" и опре­де­лио се за по­љо­при­вре­ду. Пре јед­не де­це­ни­је, пре­ко мле­ка­ре "Имлек", као и мно­ги та­да, на­ба­вио је три кра­ве му­за­ре си­мен­тал­ске ра­се, ко­је је от­пла­тио са три ју­ни­це у ро­ку од пет го­ди­на. А шта­ла је по­ста­ја­ла све број­ни­ја но­вим кра­ва­ма.

- Жен­ску те­лад сам оста­вљао, а му­шку про­да­вао та­ко да тре­нут­но имам шест кра­ва му­за­ра и пет ју­ни­ца. У се­лу има­мо от­куп­ну ста­ни­цу за мле­ко и днев­но про­сеч­но ис­по­ру­чу­јем 90 ли­та­ра. Ис­пла­та је сва­ких 15 да­на. Ме­ђу­тим, це­на је до­ста ни­ска и из­но­си 14 ди­на­ра плус че­ти­ри ди­на­ра пре­ми­је по ли­тру. Ка­да све из­ра­чу­нам, по мо­јој ра­чу­ни­ци ли­тар мле­ка у от­ку­пу би тре­ба­ло да ко­шта 25 ди­на­ра и то без пре­ми­је. Та­да би се по­кри­ли тро­шко­ви и не­што би се и за­ра­ди­ло - при­ча Да­нил Ба­ла­шчак.

До­ма­ћин­ство на­шег са­го­вор­ни­ка смо по­се­ти­ли 15. у ме­се­цу, упра­во ка­да се Дан­ко вра­тио са шид­ског ва­ша­ра где је про­дао дво­је те­ла­ди про­сеч­не те­жи­не из­ме­ђу 120 и 130 ки­ло­гра­ма. Це­на се кре­та­ла из­ме­ђу 350 и 400 евра по ко­ма­ду. Да би ис­хра­нио сто­ку, Дан­ко об­ра­ђу­је 25 ју­та­ра зе­мље. Пет ју­та­ра је под де­те­ли­ном, а под ку­ку­ру­зом осам ју­та­ра. Као и мно­ги зе­мљо­рад­ни­ци и он је ре­ги­стро­вао по­љо­при­вред­но га­здин­ство. Али ипак, за са­да се мо­ра осла­ња­ти на вла­сти­та сред­ства ка­да су у пи­та­њу ула­га­ња па је та­ко сам ку­пио и апа­рат за му­жу. По­љо­при­вре­дом се ба­ви и син Са­ша, ко­ји об­ра­ђу­је и зе­мљу у арен­ду, на­ба­вља ма­ши­не­ри­ју, а по­ма­же и оцу.

- У Би­кић До­лу има до­ста ко­ји др­же кра­ве му­за­ре, а са­мо нас тро­ји­ца има­мо 30. Ме­ђу­тим, раз­ми­шљам да, ако се ни­шта не про­ме­ни на­бо­ље, пр­вен­стве­но ми­слим на ве­ћу от­куп­ну це­ну, да уско­ро сма­њим број му­за­ра за по­ло­ви­ну. Ра­ди­ти и ула­га­ти тре­ба пу­но, а ако не оста­је да се не­што и за­ра­ди, на­жа­лост, ре­ше­ње је у сма­ње­њу бро­ја кра­ва - ре­као нам је Да­нил Ба­ла­шчак.