Menu
RSS
A+ A A-

АК­ТУ­ЕЛ­НИ ПРО­БЛЕ­МИ ПРЕ­РА­ЂИ­ВА­ЧА ДР­ВЕ­ТАУ ор­га­ни­за­ци­ји Удру­же­ња за шу­мар­ство и ин­ду­стри­ју пре­ра­де др­ве­та, це­лу­ло­зе и па­пи­ра При­вред­не ко­мо­ре Ср­би­је одр­жан је са­ста­нак ЈП "Ср­би­ја­шу­ме" са оним пред­у­зе­ћи­ма дрв­не ин­ду­стри­је ко­ја за про­из­вод­њу ко­ри­сте њи­хо­ву си­ро­вин­ску ба­зуПро­блем око ко­га се чи­та­ва при­ча, уства­ри, вр­ти, оли­чен је, пре­ма тврд­ња­ма др­во­пре­ра­ђи­ва­ча - из­во­зни­ка, у нео­че­ки­ва­ном ра­сту кур­са ди­на­ра пре­ма евру ко­јим су њи­хо­ве по­слов­не ра­чу­ни­це за 2006. ис­па­ле на соп­стве­ну ште­ту чак, ка­ко се на­во­ди и до 25 од­сто.

Мно­ги за­то оче­ку­ју да се це­не за на­ред­ни пе­ри­од не од­ре­ђу­ју на прет­по­ста­вље­ном го­ди­шњем ни­воу де­ви­зног па­ри­те­та до­ма­ће ва­лу­те, већ да се об­ра­чун вр­ши на дан фак­ту­ри­са­ња или ис­по­ру­ке ро­бе. Не­до­вољ­не ко­ли­чи­не си­ро­ви­не ко­ју пре­ра­ђи­ва­чи мо­гу по­ву­ћи од "Ср­би­ја­шу­ма" био је још је­дан по­вод за до­го­ва­ра­ње, чи­ји су нај­ви­ши пред­став­ни­ци га­ран­то­ва­ли да се ово јав­но пред­у­зе­ће не­ће ба­ви­ти из­во­зом уко­ли­ко они мо­гу да ку­пе све ко­ли­чи­не др­ве­та ко­је им бу­ду по­ну­ђе­не.


Упр­кос број­ним опреч­ним ми­шље­њи­ма, ис­ка­за­ним кроз ди­ску­си­је, до­шло се до за­кључ­ка да им дру­ге не­ма не­го ли да се до­го­во­ре ка­ко би ни ма­ло ла­ке про­бле­ме пре­ва­зи­шли и из­на­шли ре­ше­ња за обо­стра­но ис­пла­ти­ву са­рад­њу. Сло­жи­ли су се да по­мет­њу на тр­жи­шту пра­ве ра­зни на­куп­ци, вла­сни­ци, нај­че­шће, фир­ми без ијед­ног за­по­сле­ног, ко­ји сво­ју де­лат­ност сво­де на кла­сич­ну пре­про­да­ју др­ве­та, а на­ба­вља­ли су знат­не ко­ли­чи­не ро­бе и код "Ср­би­ја­шу­ма".

Обе­ћа­но је да ће на­во­ди ова­кве вр­сте би­ти де­таљ­но ис­пи­та­ни и, уко­ли­ко се по­ка­жу тач­ним, уче­сни­ци у та­квим ра­бо­та­ма ће по­ву­ћи од­го­ва­ра­ју­ће кон­се­квен­це, али да се о то­ме мо­ра го­во­ри­ти отво­ре­но и ак­те­ри обе­ло­да­њи­ва­ти "име­ном и пре­зи­ме­ном". По­себ­но је апо­стро­фи­ра­но да су при­ват­не шу­ме цар­ство за швер­це­ре и пре­про­дав­це, али и да се у по­је­ди­ним јав­ним га­здин­стви­ма те ва­ри­јан­те вр­ло успе­шно ре­а­ли­зу­ју. Су­зби­ја­ње та­кве прак­се, ис­ти­че се, бит­но би до­при­не­ло по­бољ­ша­њу ре­зул­та­та пред­у­зе­ћа ко­ја по­слу­ју у гра­ни­ца­ма ле­гал­ног.На­ја­вље­ни су да­љи пре­го­во­ри са сва­ком по­је­ди­ном фир­мом при­ли­ком ко­јих ће се, на ба­зи пре­зен­то­ва­них кри­те­ри­ју­ма по­сло­ва­ња "Ср­би­ја­шу­ма", од­ре­ђи­ва­ти обим и са­др­жи­на са­рад­ње и усло­ви под ко­јим ће се она од­ви­ја­ти.О истом про­бле­му рас­пра­вља­ло се и на Од­бо­ру за шу­мар­ство Срем­ске при­вред­не ко­мо­ре, где су кон­ста­то­ва­ни слич­ни про­бле­ми и из­ра­же­на оче­ки­ва­ња пред­став­ни­ка ЈП "Вој­во­ди­на шу­ме" и да ће се вр­ло бр­зо до­ћи до за­јед­нич­ког ре­ше­ња у ин­те­ре­су по­бољ­ша­ња ре­зул­та­та свих у овој де­лат­но­сти.