Menu
RSS
A+ A A-

"Но­ви храст" Мо­ро­вићПо­ку­шај да се "Но­ви храст" про­да у де­цем­бру ни­је уро­дио пло­дом. Сле­де­ћа јав­на аук­ци­ја ће нај­ве­ро­ват­ни­је би­ти у фе­бру­а­ру ове го­ди­не


Не­слав­ном ни­зу пред­у­зе­ћа ко­ја до­жи­вља­ва­ју свој крај при­дру­жио се и "Но­ви храст" из Мо­ро­ви­ћа. Ма­да су још про­ле­тос по­сто­ја­ле на­де да се ожи­ви про­из­вод­ња, ка­да је фир­ма Сте­рол из Мар­ти­на­ца узе­ла у за­куп "Храст", оне су, очи­то, би­ле уза­луд­не. За­куп­ци, сло­ве­нач­ки др­жа­вља­ни, већ су тре­ћи ме­сец у при­тво­ру, а ма­ши­не по­но­во у ста­њу ми­ро­ва­ња.


Упис бес­плат­них уде­ла за­по­сле­них или по­зна­ти­је као ак­ци­је, окон­чан је 27. де­цем­бра. Еви­ден­ти­ра­но 104 за­ин­те­ре­со­ва­них. Јав­на аук­ци­ја за про­да­ју пред­у­зе­ћа би­ла је за­ка­за­на за 28. де­цем­бар, али ка­ко ни­је би­ло за­ин­те­ре­со­ва­них, јер ни­ко ни­је уло­жио аук­циј­ски по­лог од 70 хи­ља­да евра, она ће нај­ве­ро­ват­ни­је би­ти одр­жа­на 16. фе­бру­а­ра ове го­ди­не, са­зна­је­мо од Ни­ке Ми­ри­ћа.Пре­ма књи­го­вод­стве­ној вред­но­сти утвр­ђе­ној 31.12.2005. "Но­ви храст" вре­ди 41.695.000 ди­на­ра. Од тог из­но­са за по­де­лу за­по­сле­ним у ви­ду ак­ци­ја од­ла­зи 30 од­сто вред­но­сти. Али, ка­ко по ва­же­ћем за­ко­ну но­ви вла­сник не­ма оба­ве­зу да от­ку­пи ак­ци­је од рад­ни­ка, пи­та­ње је шта ће и да ли ће уоп­ште рад­ни­ци "Хра­ста" од све­га то­га до­би­ти. Од сеп­тем­бра 53 рад­ни­ка при­ма­ју 60 од­сто од старт­не осно­ви­це, а на Скуп­шти­ни пред­у­зе­ћа утвр­ди­ће се у ка­квом об­ли­ку ће би­ти ис­пла­ће­не пла­те за ок­то­бар, но­вем­бар и де­цем­бар 2006.Ка­ко за­ку­пац ни­је ис­по­што­вао сво­је оба­ве­зе, чак ни основ­не, као што је ис­пла­та пла­та и пла­ћа­ње ре­жи­ја (за стру­ју ду­гу­ју ми­ли­он ди­на­ра), Уго­вор о за­ку­пу је рас­ки­нут и у то­ку је при­нуд­на на­пла­та по осно­ву ре­ше­ња Тр­го­вин­ског су­да."Жа­ло­сно је да ви­ше од три го­ди­не че­ка­мо при­ва­ти­за­ци­ју фир­ме и да др­жа­ва ни­је ре­а­го­ва­ла на вре­ме. Оба­ве­зе су у ме­ђу­вре­ме­ну на­го­ми­ла­не, па за­то и не­ма ин­те­ре­са да се ова фир­ма ку­пи. И прет­ход­ни ди­рек­тор и ја смо све по­ку­ша­ли да спа­си­мо пред­у­зе­ће. Из­гу­би­ли смо и ми и др­жа­ва", ка­же Ми­рић.