Menu
RSS
A+ A A-

ЈКП "ВО­ДО­ВОД" У ШИ­ДУ

Нео­п­ход­но обез­бе­ди­ти сред­ства за на­бав­ку пре­чи­ста­ча во­де за пи­ће као и за от­пад­не во­де. Во­до­снаб­де­ва­ње ста­бил­но, знат­но ма­ње ха­ва­ри­ја на це­во­во­ду, а у 2007. го­ди­ни до­зво­ље­но по­ве­ћа­ње це­на од 7,5 од­сто.

 Nikola VasicУправ­ни од­бо­ра ЈКП "Во­до­вод" у Ши­ду, усво­јио је не­дав­но план и про­грам ра­да овог јав­ног пред­у­зе­ћа за 2007. го­ди­ну пре­ма ко­јем се као при­о­ри­тет ис­ти­че ин­ста­ли­ра­ње пре­чи­ста­ча во­де за пи­ће као и пре­чи­ста­ча от­пад­них во­да те ауто­ма­ти­за­ци­ја по­стро­је­ња. Са­мо по­ста­вља­ње пре­чи­ста­ча во­де и по­ме­ну­та ауто­ма­ти­за­ци­ја су ин­ве­сти­ци­ја од око 70 ми­ли­о­на ди­на­ра. По ре­чи­ма Ни­ко­ле Ва­си­ћа, ди­рек­то­ра ЈКП "Во­до­вод", у 2006. го­ди­ни се ра­чу­на­ло на 11.400.000 ди­на­ра из бу­џе­та СО Шид, али је до­би­је­но ма­ње од де­вет ми­ли­о­на.

- При­о­ри­е­тет је из­град­ња пре­чи­ста­ча от­пад­них во­да јер смо пре­ма об­ра­чу­ну на­кна­де ко­је утвр­ђу­ју "Во­де Вој­во­ди­не" по том осно­ву про­шле го­ди­не тре­ба­ли да пла­ти­мо 4.900.000 ди­на­ра, а ми смо по том осно­ву оства­ри­ли до­бит од 3 ми­ли­о­на ди­на­ра. Пи­са­ли смо жал­бе "Во­да­ма Вој­во­ди­не" и Ми­ни­стар­ству по­љо­при­вре­де, шу­мар­ства и во­до­при­вре­де али ни­шта ни­је по­мо­гло и на кра­ју нам је Оп­штин­ско Ве­ће одо­бри­ло део од ин­ве­сти­ци­о­них сред­ста­ва да по­кри­је­мо ове тро­шко­ве - ис­ти­че ди­рек­тор Ни­ко­ла Ва­сић.Наш са­го­вор­ник као илу­стра­ци­ју на­во­ди да је оба­ве­за на­кна­де за от­пад­не во­де у 2005. го­ди­ни би­ла 1.350 хи­ља­да ди­на­ра те да су на осно­ву то­га ба­зи­ра­не це­не во­де и на­кна­де за од­вод­ња­ва­ње, а по­том је усле­ди­ло дра­стич­но по­ве­ћа­ње од стра­не "Во­да Вој­во­ди­не". Сто­га је за­кљу­че­но да је по­треб­но из­гра­ди­ти пре­чи­стач от­пад­них во­да са пра­те­ћим објек­том али да тре­нут­но не­ма са­зна­ња ко­ли­ко би то ко­шта­ло. Ва­сић ис­ти­че да у Ру­ми та­кав обје­кат по­сто­ји, ко­ји са­мо у пр­вој фа­зи из­град­ње вре­ди 450 хи­ља­да евра што до­вољ­но го­во­ри о ви­си­ни це­ло­куп­не ин­ве­сти­ци­је. Ре­ша­ва­њем овог про­бле­ма, на­кна­да пре­ма "Во­да­ма Вој­во­ди­не" би би­ла сма­ње­на за 80 од­сто. Исти­на, По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за по­љо­при­вре­ду и во­до­при­вре­ду је одо­бра­вао кре­ди­те у укуп­ном из­но­су од 170 ми­ли­о­на ди­на­ра, та­ко да би по­тен­ци­јал­ни ко­ри­сник прак­тич­но до­био па­ре "на ка­ши­чи­цу" ако би се свим ин­те­ре­сен­ти­ма до­де­лио кре­дит. Али про­бле­ма има још.- На­сле­ди­ли смо и ду­го­ве за 2002. и 2003. го­ди­ну и то смо из­ми­ри­ли. Про­шле го­ди­не смо има­ли и око 800 хи­ља­да ди­на­ра тро­шко­ва за пра­ће­ње ни­воа во­де у во­до­тор­њу, а са­да за­хва­љу­ју­ћи но­вој опре­ми про­блем је ре­шен пу­тем СМС по­ру­ка и ме­сеч­но се по том осно­ву из­два­ја пет хи­ља­да ди­на­ра. Та­ко­ђе нам не­до­ста­је и спе­ци­јал­но во­зи­ло за од­гу­ши­ва­ње ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же тзв. "Во­ма" ка­па­ци­те­та шест хи­ља­да ли­та­ра ко­је ко­шта 125 хи­ља­да евра. Са­да се сна­ла­зи­мо та­ко што ко­ри­сти­мо во­зи­ло из "Во­до­во­да" Срем­ска Ми­тро­ви­ца за ове на­ме­не - ка­же ди­рек­тор Ва­сић.Са­зна­је­мо и да је по­треб­на до­дат­на опре­ма на из­во­ри­шту у Ба­тров­ци­ма и по­ти­сним ста­ни­ца­ма Шид и Ку­змин од­но­сно за­ме­на пум­пе на из­во­ри­шту Ба­тров­ци и хи­дро­фор­ском по­стро­је­њу у Илин­ци­ма. Во­до­снаб­де­ва­ње је уред­но и ста­бил­но и зна­чај­но је сма­њен број пу­ца­ња це­ви. У 2004. го­ди­ни је би­ло 26 пу­ца­ња це­во­во­да "фи" 400 и 300, у 2005. шест, а у 2006. го­ди­ни пет пу­та. Та­ко­ђе је ре­шен и про­блем око снаб­де­ва­ња хло­ром, про­шле го­ди­не је из­гра­ђе­на ка­на­ли­за­ци­ја у ули­ца­ма Па­је Мар­га­но­ви­ћа и Вој­во­ђан­ских бри­га­да, а ин­ве­сти­тор је би­ла МУ Шид.- По­бољ­ша­ни су усло­ви ра­да за­по­сле­них пре­се­ље­њем у но­ву управ­ну згра­ду као и у сло­ви ра­да у тех­нич­кој слу­жби. До­ста по­сло­ва и ин­ве­сти­ци­ја нас че­ка, а та­ко­ђе и при­ва­ти­за­ци­ја јав­них пред­у­зе­ћа с тим што би ло­кал­на са­мо­у­пра­ва и да­ље би­ла ве­ћин­ски вла­сник - ре­као нам је на кра­ју Ни­ко­ла Ва­сић, ди­рек­тор "Во­до­во­да".ЦЕ­НЕ УСЛУ­ГА

У че­твр­том квар­та­лу про­шле го­ди­не, це­на во­де и услу­га ЈКП "Во­до­вод" су по­ве­ћа­не де­вет од­сто. У овој го­ди­ни, до­зво­ље­но по­ве­ћа­ње на го­ди­шњем ни­воу из­но­си 7,5 од­сто, а ка­да ће и ко­ли­ко це­не би­ти ко­ри­го­ва­не, од­лу­чи­ће Оп­штин­ско ве­ће. Про­сеч­на на­пла­ти­вост во­де и услу­га из­но­си 70 од­сто.ЗА­МЕ­НА ЦЕ­ВИ

Је­дан од по­сло­ва ко­ји ни­је ура­ђен у про­шлој го­ди­ни је и за­ме­на во­до­вод­не це­ви ис­под ауто-пу­та.

- Цев због до­тра­ја­ло­сти тре­ба за­ме­ни­ти у ду­жи­ни од 77 ме­та­ра, а то ла­не ни­је ура­ђе­но због ви­со­ког ни­воа под­зем­них во­да. На­дам се да ће­мо то ове го­ди­не успе­шно ура­ди­ти - ка­же Ни­ко­ла Ва­сић.