Menu
RSS
A+ A A-

Пред­у­зет­нич­ка де­лат­ност


devojkaНа­кон пот­пи­си­ва­ња спо­ра­зу­ма пред­став­ни­ка оп­шти­не Шид и Аген­ци­је за при­вред­не ре­ги­стре из Бе­о­гра­да од ја­ну­а­ра про­шле го­ди­не фор­ми­ра­на је у оп­шти­ни Шид Кан­це­ла­ри­ја за при­јем до­ку­мен­та­ци­је, по­треб­не за би­ло ко­ју вр­сту ре­ги­стра­ци­је при­вред­них су­бје­ка­та (пред­у­зет­нич­ке рад­ње али не и при­вред­на дру­штва).

Сла­ђа­на Ма­хо­вец, ре­фе­рент за по­сло­ве пред­у­зет­ни­штва, об­ја­шња­ва су­шти­ну ра­да Кан­це­ла­ри­је: "Сви пред­у­зет­ни­ци ко­ји су осно­ва­ли рад­њу до 1. ја­ну­а­ра 2006. би­ли су оба­ве­зни да из­вр­ше пре­ре­ги­стра­ци­ју, од­но­сно пре­во­ђе­ње у ре­ги­стар Аген­ци­је. Та­ко је у про­шлој го­ди­ни пре­ре­ги­стро­ва­на 691 рад­ња, до по­чет­ка фе­бру­а­ра ове го­ди­не ре­ги­стро­ва­но је 164 но­вих, а у ме­ђу­вре­ме­ну за­тво­ре­на је 81. Тре­ну­тан број ре­ги­стро­ва­них рад­њи на под­руч­ју оп­шти­не Шид је 770."

Циљ по­сто­ја­ња ове Кан­це­ла­ри­је је по­јед­но­ста­вљи­ва­ње про­це­са за отва­ра­ње рад­ње, па вам је нео­п­ход­но са­мо да до­не­се­те фо­то­ко­пи­ју лич­не кар­те и упла­ти­те 540 ди­на­ра на име Аген­ци­је. На­кон де­сет да­на Ре­ше­ње ће би­ти у ва­шим ру­ка­ма.

- За­кон о при­ват­ном пред­у­зет­ни­штву је про­ме­њен, тач­ни­је про­це­сне од­ред­бе су про­ме­ње­не, а ма­те­ри­јал­не још ва­же. Про­цес је у не­ком по­гле­ду по­јед­но­ста­вљен, али је од­го­вор­ност пре­ба­че­на на са­ме пред­у­зет­ни­ке и ин­спек­ци­ју. Ра­ни­је је за не­ке де­лат­но­сти би­ло по­треб­но при­ба­ви­ти ра­зна одо­бре­ња, а са­да се та одо­бре­ња не при­ла­жу на­ма, али их пред­у­зет­ник мо­ра има­ти код се­бе у слу­ча­ју ин­спек­циј­ског над­зо­ра.

Ра­ни­је је би­ло по­треб­но на­бро­ја­ти 10-15 ши­фри де­лат­но­сти код под­но­ше­ња зах­те­ва за отва­ра­ње рад­ње, а са­да је до­вољ­но на­ве­сти јед­ну пре­те­жну док се све оста­ле мо­гу оба­вља­ти ако се ис­пу­ња­ва­ју усло­ви у скла­ду са за­ко­ном - об­ја­шња­ва Сла­ђа­на и до­да­је: Оп­шти­не ви­ше не­ма­ју над­ле­жност за из­да­ва­ње ре­ше­ња већ то чи­ни Аген­ци­ја за при­вред­не ре­ги­стре. Ми смо са­мо по­сред­ни­ци у том по­ступ­ку. Оп­шти­на је је­ди­но за­др­жа­ла пра­во из­да­ва­ња тзв. уве­ре­ња о пе­ри­о­ду во­ђе­ња рад­ње за пе­ри­од до 2006. и та еви­ден­ци­ја спа­да у исто­риј­ску до­ку­мен­та­ци­ју. За по­сред­нич­ки део оп­шти­на до­би­ја 15 од­сто на­кна­де за све из­вр­ше­не про­ме­не.

Упр­кос по­ме­ну­тим пред­но­сти­ма про­ме­не код пред­у­зет­ни­ка до­но­се и до­зу не­по­ве­ре­ња и не­за­до­вољ­ства, али вре­ме­ном се по­сту­пак "ухо­да­ва".