Menu
RSS
A+ A A-

ЗА­ШТО ГО­ДИ­НА­МА СТО­ЈИ НЕ­ЗА­ВР­ШЕН ОБЈЕ­КАТ НА ВАШАРИШТУ

Уме­сто да одав­но функ­ци­о­ни­ше као ме­га мар­кет, ко­ји би био нај­ве­ћи на на­шем под­руч­ју, обје­кат АД "Имос" из Ши­да, сме­штен на ва­ша­ри­шту, на­ла­зи се у по­лу­за­вр­ше­ном ста­њу и не­из­ве­сно је ка­да ће би­ти у пот­пу­но­сти из­гра­ђен и при­ве­ден на­ме­ни

 

skadar

Ка­ква је да­ља суд­би­на овог објек­та, по­ку­ша­ли смо да са­зна­мо од Де­си­ми­ра Ву­че­ти­ћа, ди­рек­то­ра "Имо­са" ко­ји нам је крат­ко ре­као да би би­ло пу­ко на­га­ђа­ње да он при­ча на ову те­му те да би ве­ро­ват­но о то­ме мо­гли ви­ше ре­ћи у "Вој­во­ђан­ској бан­ци", ко­ја је ве­ћин­ски ак­ци­о­нар АД "Имо­са".

Љу­ба­зно нас је при­мио Ни­ко­ла Са­вић, ди­рек­тор Екс­по­зи­ту­ре "Вој­во­ђан­ске бан­ке" у Ши­ду, ре­кав­ши да ова бан­ка има 51 од­сто ак­ци­ја у на­ве­де­ном пред­у­зе­ћу али да бан­ка ни­је вла­сник по­ме­ну­тог објек­та ко­ји се во­ди на "Имос", по­вр­ши­не из­ме­ђу 1.300 и 1.400 ква­драт­них

- По­зна­то ми је да је то тре­ба­ло да бу­де "ме­га мар­кет" али да "Имос" ни­је имао сред­ста­ва да обје­кат за­вр­ши иако је би­ло по­ку­ша­ја да се про­на­ђе ре­ше­ње али то ни до да­нас ни­је учи­ње­но. Мо­жда је ре­ше­ње да се обје­кат у за­те­че­ном ста­њу про­да не­ком дру­гом али шта ће би­ти, оста­је да ви­ди­мо - ка­же Ни­ко­ла Са­вић, ди­рек­тор Екс­по­зи­ту­ре "Вој­во­ђан­ске бан­ке" у Ши­ду.