Menu
RSS
A+ A A-

ЈКП "ВО­ДО­ВОД" У ШИ­ДУ

ЈКП "Во­до­вод" у Ши­ду га­зду­је са 85 ки­ло­ме­та­ра во­до­вод­не мре­же на под­руч­ју оп­шти­не и 45 ки­ло­ме­та­ра ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же, а го­ди­шње про­из­ве­де око 2.400.000 куб­них ме­та­ра во­де

 

Са­мо у де­цем­бру про­шле го­ди­не, про­из­ве­де­но је 189.643 куб­них ме­та­ра во­де. Ме­ђу­тим, про­блем је што сви ко­ри­сни­ци во­до­во­да и ка­на­ли­за­ци­је ни­су ре­дов­ни у пла­ћа­њу па на­пла­ти­вост у про­се­ку из­но­си 70 од­сто.

- Има­мо про­блем са не­пла­ти­ша­ма и то пр­вен­стве­но са фир­ма­ма у сте­ча­ју али и са гра­ђа­ни­ма, по­себ­но ини­ма ко­ји жи­ве у стам­бе­ним згра­да­ма јер се ја­вља про­блем ка­ко ис­кљу­чи­ти оне ко­ји не пла­ћа­ју за утро­ше­ну во­ду као ни ка­на­ли­за­ци­ју - ка­же Ни­ко­ла Ва­сић, ди­рек­тор ЈКП "Во­до­вод", илу­стру­ју­ћи то по­дат­ком да је за упо­тре­бу ка­на­ли­за­ци­је у про­шлој го­ди­ни фак­ту­ри­са­но 7.400.000 ди­на­ра, а на­пла­ће­но 4.360.000 ди­на­ра.

Пре­ма ре­чи­ма на­шег са­го­вор­ни­ка, тре­нут­на про­из­вод­ња во­де за­до­во­ља­ва по­тре­бе ко­ри­сни­ка об­зи­ром да и при­вре­да сла­би­је ра­ди али ако нам при­вре­да бу­де ви­ше ра­ди­ла, би­ће нео­п­ход­но из­бу­ши­ти још је­дан бу­нар. Ка­да је реч о во­до­снаб­де­ва­њу, оно је у про­шлој го­ди­ни би­ло уред­ни­је не­го прет­ход­них јер је би­ло са­мо пет ха­ва­ри­ја од­но­сно пу­ца­ња це­ви, а ре­шен је и про­блем снаб­де­ва­ња хло­ром.