Menu
RSS
A+ A A-

ДРА­ГОЉУБ МИ­ЛО­ШЕ­ВИЋ, МЕ­САР ИЗ ШИ­ДА

Ква­ли­те­том и по­вољ­ним це­на­ма до што ве­ћег бро­ја по­тро­ша­ча

Као не­за­по­сле­но ли­це, Ми­ло­ше­вић од Фон­да за раз­вој Ср­би­је до­брио по­во­љан кре­дит и отво­рио по­гон за про­из­вод­њу и пре­ра­ду ме­са, за­по­слив­ши још тро­ји­цу ко­ле­га са еви­ден­ци­је не­за­по­сле­них.

 


Дра­го­љуб Ми­ло­ше­вић из Ши­да је­дан је од број­них рад­ни­ка ко­ји се кра­хом ИМ "Срем" у Ши­ду на­шао на еви­ден­ци­ји На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње. Као ме­сар са пет­на­е­сто­го­ди­шњим ис­ку­ством, схва­тио је да не­ће ла­ко до­ћи до но­вог за­по­сле­ња те је ре­шио да по­кре­не соп­стве­ни би­знис и бу­де сам свој га­зда.

- У апри­лу 2005. го­ди­не сам кон­ку­ри­сао пре­ко На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње за до­би­ја­ње кре­ди­та код Фон­да за раз­вој Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и већ у ју­лу је сти­гао по­зи­ти­ван од­го­вор. Одо­брен ми је кре­дит у ви­си­ни 20 хи­ља­да евра (ди­нар­ска про­тив­вред­ност) на пет го­ди­на, са грејс пе­ри­о­дом од го­ди­ну да­на уз по­вољ­ну ка­ма­ту од 1 од­сто го­ди­шње. Услов је био да за­по­слим још тро­ји­цу ме­са­ра са еви­ден­ци­је не­за­по­сле­них, а до ре­а­ли­за­ци­је кре­ди­та је до­шло 1. 9. 2005. го­ди­не - при­ча Дра­го­љуб Ми­ло­ше­вић.

До­би­је­ни но­вац је ис­ко­ри­штен за адап­та­ци­ју и до­град­њу објек­та у дво­ри­шту по­ро­дич­не ку­ће у Змај Јо­ви­ној ули­ци 38 у Ши­ду те је до­би­је­но око 120 ква­драт­них ме­та­ра ко­ри­сног про­сто­ра. Пре­ма тех­но­ло­шком про­јек­ту, оспо­со­бље­не су про­сто­ри­је за при­јем и ра­се­ца­ње по­лут­ки, хлад­ња­ча за ме­со и ко­сти, пан­гле­рај, тзв. са­ни­та­ци­ја, про­сто­ри­ја за за­чи­не, го­то­ве про­из­во­де, ку­ва­ње пре­ра­ђе­ви­на, за тзв. "зре­ње", про­сто­ри­ја за ве­те­ри­на­ра, рад­ни­ке са­ни­тар­ни чвор и на­рав­но пу­шни­ца за ме­со. Пред крај про­шле го­ди­не, тач­ни­је 27. де­цем­бра, по­гон за про­из­вод­њу и пре­ра­ду ме­са "Ми­ло­ше­вић" за­по­чео је са ра­дом.

- За са­да по­треб­ну за си­ро­ви­на­ма за­до­во­ља­ва­мо из соп­стве­не про­из­вод­ње то­вље­ни­ка у Ада­шев­ци­ма али ће­мо од по­ло­ви­не фе­бру­а­ра вр­ши­ти от­куп сви­ња и го­ве­да - ка­же Дра­го­љуб Ми­ло­ше­вић. - Кон­ку­рен­ци­ја на тр­жи­шту је ве­ли­ка али се на­дам да ћу до­брим ква­ли­те­том и по­вољ­ним це­на­ма, про­кр­чи­ти пут до по­тро­ша­ча. За по­че­так ра­чу­нам на тр­жи­ште у Ши­ду и око­ли­ни али раз­ми­шљам и о снаб­де­ва­њу ме­сом и ме­сним пре­ра­ђе­ви­на­ма и ве­ћих гра­до­ва.

Наш са­го­вор­ник ис­ти­че да се све при­пре­ма на тра­ди­ци­о­на­лан на­чин, а на­рав­но по­сто­је и ма­ле ме­сар­ске тај­не ко­је се не от­кри­ва­ју, а ко­је до­при­но­се од­лич­ном ква­ли­те­ту до­ма­ћег ку­ле­на, срем­ске ко­ба­си­це, сла­ни­не пан­це­те и ба­ре­не, ро­штиљ ко­ба­си­ца, чај­не ко­ба­си­це... Ту су и ди­мље­ни про­из­во­ди као што су ди­мље­ни врат, пе­че­ни­ца, су­ва ре­бра, бут­ки­це, ко­ле­ни­це... До­ма­ћин пре­по­ру­чу­је и до­ма­ће чвар­ке и маст и на­рав­но све­же свињ­ско и го­ве­ђе ме­со. Сви ови про­из­во­ди се мо­гу на­ба­ви­ти у њи­хо­вом ма­ло­про­дај­ном објек­ту у ку­ћи у Змај Јо­ви­ној 38.

Сва­ка­ко, по­моћ и по­др­шка да се од­лу­чи на овај ко­рак али и у пред­сто­је­ћем ра­ду је Дра­го­љу­бо­ва су­пру­га Јо­ван­ка ина­че ди­пло­ми­ра­ни еко­но­ми­ста.

- Кон­ку­рен­ци­ја је до­ста ја­ка и да би би­ли успе­шни стар­ту­је­мо са же­шћом ре­кла­мом на "Срем­ској" те­ле­ви­зи­ји, ра­дио ста­ни­ца­ма али и пу­тем бро­шу­ра и ка­та­ло­га пу­тем ко­јих ће­мо по­тен­ци­јал­не по­тро­ша­че упо­зна­ти шта ну­ди­мо и по ко­јим це­на­ма. У пла­ну има­мо и про­из­вод­њу ба­ре­них про­из­во­да као што су вир­шле и раз­не вр­сте са­ла­ма, а у пла­ну је и на­бав­ка во­зи­ла - хлад­ња­че. Тре­нут­но нам је ко­мер­ци­ја­ла "уско гр­ло" и мо­ра­ће­мо за­по­сли­ти јед­ну осо­бу ко­ја ће пра­ти­ти про­из­вод­њу и пла­си­ра­ти на­ше про­из­во­де - ис­ти­че Јо­ван­ка Ми­ло­ше­вић.

На­ши са­го­вор­ни­ци ка­жу да про­из­во­ђа­чи сва­ко­днев­но до­ла­зе да ну­де сто­ку јер се пла­ше од још ве­ћег па­да от­куп­них це­на и ве­ћих гу­би­та­ка, не­за­по­сле­ни ме­са­ри до­ла­зе тра­же­ћи по­сао... Исти­не, по­сле број­них зим­ских пра­зни­ка, про­да­ја ме­са и пре­ра­ђе­ви­на је опа­ла јер се на­род ис­тро­шио али у овом по­слу се већ ра­чу­на и на јед­но ова­кво кра­ће вре­мен­ско за­тиш­је. У сва­ком слу­ча­ју, соп­стве­ни би­знис је кре­нуо јер ка­ко ис­ти­чу на­ши са­го­вор­ни­ци, до­шло је вре­ме да ће сва­ка по­ро­ди­ца мо­ра­ти би­ти не­ко ма­ло пред­у­зе­ће и да су вре­ме­на си­гур­них рад­них ме­ста и ре­ла­тив­но до­брих пла­та са исто то­ли­ко ра­да - одав­но про­шла.

КА­РИЋ НА ОТВА­РА­ЊУ

Про­из­вод­ња и пре­ра­да ме­са "Ми­ло­ше­вић" за­по­че­ла је са ра­дом 27. 12. 2006. го­ди­не, а на све­ча­ном отва­ра­њу објек­та је био и Дра­го­мир Ка­рић из ПСС.

- Љу­ди из По­кре­та сна­га Ср­би­је су нас кон­так­ти­ра­ли и пи­та­ли да ли би при­ста­ли да нас по­се­ти го­спо­дин Ка­рић, об­зи­ром да они по­др­жа­ва­ју при­ват­ни би­знис и ми смо при­ста­ли. Ор­га­ни­зо­ва­на је ма­ла све­ча­ност отва­ра­ња ко­јој је при­су­ство­ва­ла на­ша род­би­на и при­ја­те­љи - ка­же Јо­ван­ка Ми­ло­ше­вић.

ПО­ВОЉ­НЕ ЦЕ­НЕ

На­ши са­го­вор­ни­ци ка­жу да има­ју нај­ни­же це­не ме­са и пре­ра­ђе­ви­на у гра­ду па та­ко свињ­ски пут без ко­сти ко­шта 300 ди­на­ра за ки­ло­грам, кр­ме­на­дла 210 ди­на­ра, су­ви врат 450, пе­че­ни­ца 600, срем­ска ко­ба­си­ца 550, сла­ни­на 270, бут­ки­це 180, чвар­ци 200...