Menu
RSS
A+ A A-

АД "СРЕМ ШИД" У СТЕ­ЧА­ЈУ

НА­ПЛА­ЋУ­ЈЕ ПО­ТРА­ЖИ­ВА­ЊА ОД НЕ­КА­ДА­ШЊИХ КО­О­ПЕ­РА­НА­ТА

На осно­ву уго­во­ра о за­јед­нич­ком уз­го­ју сви­ња у пе­ри­о­ду од 1998-2000. го­ди­не око 100 ли­ца укуп­но ду­гу­ју око три ми­ли­о­на ди­на­ра

 

Нај­ве­ће по­је­ди­нач­но по­тра­жи­ва­ње из­но­си 565.376,80 ди­на­ра, а нај­ма­ње 1.317,30 ди­на­ра и на­пла­ће­на по­тра­жи­ва­ња ула­зе у сте­чај­ну ма­су.Да дуг увек оста­је дуг и да се не за­бо­ра­вља, по­твр­ђу­је и при­мер не­ка­да­шњих ко­о­пе­ра­на­та АД "Срем Шид" из Ши­да ко­ји су у пе­ри­о­ду од 1998. до 2000. го­ди­не за­кљу­чи­ли уго­во­ре о за­јед­нич­ком уз­го­ју сви­ња те ста­ви­ли хи­по­те­ку на сво­је не­по­крет­но­сти, а не­дав­но су на кућ­не адре­се до­би­ли опо­ме­не ка­ко би ис­пла­ти­ли ду­го­ве ко­је има­ју пре­ма АД "Срем Шид" из Ши­да у сте­ча­ју.

- У окви­ру сво­јих по­сло­ва, сте­чај­ни управ­ник је ду­жан да пред­у­зи­ма по­треб­не рад­ње ра­ди на­пла­те по­тра­жи­ва­ња ко­је АД "Срем Шид" из Ши­да у сте­ча­ју, има пре­ма дру­гим прав­ним и фи­зич­ким ли­ци­ма па та­ко и пре­ма не­ка­да­шњим ко­о­пе­ран­ти­ма по осно­ву уго­во­ра о за­јед­нич­ком уз­го­ју сви­ња у пе­ри­о­ду 1998-2000. го­ди­не и та­квих је око 100 ли­ца ко­ја укуп­но ду­гу­ју око три ми­ли­о­на ди­на­ра. Нај­ве­ће по­је­ди­нач­но по­тра­жи­ва­ње из­но­си 565.376,80 ди­на­ра, а нај­ма­ње 1.317,30 ди­на­ра - ка­же порт­па­рол­ка Тр­го­вин­ског су­да у Срем­ској Ми­тро­ви­ци, су­ди­ја Дра­ги­ца Га­чић Пет­ко­вић.

Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, шест ду­жни­ка по­је­ди­нач­но, од­но­сно сва­ки ду­гу­је пре­ко 300 хи­ља­да ди­на­ра, је­дан пре­ко 200 хи­ља­да, а 10 пре­ко 100 хи­ља­да док су по­је­ди­нач­ни ду­го­ви оста­лих ли­ца ис­под 100 хи­ља­да ди­на­ра. Про­тив 11 ли­ца пре по­кре­та­ња сте­ча­ја, по­кре­нут је по­сту­пак ра­ди на­пла­те ду­га од че­га су два за­вр­ше­на по­рав­на­њем, че­ти­ри пре­су­дом на осно­ву при­зна­ња ко­ли­ко и пре­су­дом због из­о­стан­ка и је­дан је за­вр­шен ре­дов­ном пре­су­дом и у свим по­ступ­ци­ма су ту­же­на фи­зич­ка ли­ца оба­ве­зна на ис­пла­ту ду­га.

- Свим фи­зич­ким ли­ци­ма ко­ја су ду­жни­ци АД "Срем Шид" из Ши­да у сте­ча­ју, сте­чај­ни управ­ник је по­слао опо­ме­не и по­звао их да ис­пла­те дуг. До да­нас, 10 ду­жни­ка је ис­пла­ти­ло свој дуг, а про­тив оста­лих сте­чај­ни управ­ник ће пред­у­зе­ти ме­ре ра­ди на­пла­те по­тра­жи­ва­ња ко­је је ду­жан пред­у­зе­ти пре­ма За­ко­ну о сте­чај­ном по­ступ­ку, об­зи­ром да и но­вац на­пла­ћен од ду­жни­ка АД "Срем Шид" из Ши­да у сте­ча­ју, ула­зи у сте­чај­ну ма­су из ко­је ће се вр­ши­ти на­ми­ре­ње ње­го­вих по­ве­ри­ла­ца ко­ји су при­ја­ви­ли сво­ја по­тра­жи­ва­ња - ка­же порт­па­рол­ка Дра­ги­ца Га­чић Пет­ко­вић.

Ме­ђу сто­ти­ну ду­жни­ка су се на­шли и Ду­брав­ка и Ми­ро­слав Мох­нац­ки из Ши­да, ко­ји су по­сле до­би­је­не опо­ме­не из­ми­ри­ли свој дуг од 5.100 ди­на­ра ите­ка­ко ски­ну­ли хи­по­те­ку са ку­ће.

- Ми смо оста­ли ду­жни 1999. го­ди­не 85 ки­ло­гра­ма жи­ве ме­ре, ко­ји су са­да об­ра­чу­на­ти по 60 ди­на­ра, а дуг је на­стао та­ко што у вре­ме НА­ТО бом­бар­до­ва­ња ни­смо ис­по­ру­чи­ли то­вље­ни­ке од­ре­ђе­не те­жи­не, об­зи­ром да смо због рат­них деј­ста­ва од АД "Срем Шид" та­да од хра­не до­би­ја­ли чи­сту пре­кру­пу, а на на­ма је би­ло да са­ми на­ба­ви­мо кон­цен­трат што би нас од­ве­ло у гу­бит­ке. Од за­јед­нич­ког уз­го­ја сви­ња се мо­гло у по­чет­ку до­бро жи­ве­ти да ни­је до­шло до рат­них деј­ста­ва као и кра­ха "Срем Ши­да" - ка­же Ду­брав­ка и Ми­ро­слав Мох­нац­ки.

ПРЕД­СТО­ЈИ ПРО­ДА­ЈА

- Да­на 25.10.2006. го­ди­не на пред­лог сте­чај­ног управ­ни­ка, сте­чај­ни су­ди­ја је до­нео за­кљу­чак о унов­че­њу це­ло­куп­не имо­ви­не сте­чај­ног ду­жни­ка (од­лу­ка о бан­крот­ству) АД "Срем Шид" из Ши­да у сте­ча­ју, јер сте­чај­ном су­ди­ји у ро­ку од 90 да­на од да­на по­кре­та­ња сте­чај­ног по­ступ­ка ни­је под­нет ни­је­дан план ре­ор­га­ни­за­ци­је сте­чај­ног ду­жни­ка. Ра­ди про­да­је имо­ви­не, ко­ја ће се вр­ши­ти по по­је­ди­ним функ­ци­о­нал­ним це­ли­на­ма, сте­чај­ни управ­ник сре­ђу­је имо­вин­ско-прав­не од­но­се те је из­вр­ше­на про­це­на вред­но­сти имо­ви­не од стра­не овла­шће­не ку­ће за про­це­ну. Пр­ви оглас о про­да­ји имо­ви­не, оче­ку­је се по­чет­ком или сре­ди­ном мар­та, а про­да­ја у то­ку апри­ла - ка­же Дра­ги­ца Га­чић Пет­ко­вић.

ПРЕД­ЛОГ ПО­ВЕ­РИ­О­ЦА

Тр­го­вин­ски суд у Срем­ској Ми­тро­ви­ци во­ди по­сту­пак сте­ча­ја над при­вред­ним дру­штвом АД "Срем Шид" у сте­ча­ју, на осно­ву ре­ше­ња о по­кре­та­њу сте­чај­ног по­ступ­ка по­слов­ни број ст. 30/06 од 5. ју­ла 2006. го­ди­не.

Пред­лог за по­кре­та­ње сте­чај­ног по­ступ­ка, под­нео је по­ве­ри­лац ДДОР "Но­ви Сад" АД из Но­вог Са­да, ГП "Шид" из Ши­да.