Menu
RSS
A+ A A-

УСПЕ­ШНО ПО­СЛО­ВА­ЊЕ "СОФ­ТИН­ГА" ИЗ ШИ­ДА

Већ це­лу де­це­ни­ју успе­шно по­слу­је "Соф­тинг" из Ши­да ко­ји про­из­во­ди мо­лер­ски при­бор, чет­ка и ваљ­ке и то је и да­нас основ­на де­лат­ност пред­у­зе­ћа

 

Исти­на, део ала­та се уво­зи из Пољ­ске али се сво­ји про­из­во­ди из­во­зе у Ма­ке­до­ни­ју, Цр­ну Го­ру и БиХ.- По­че­ли смо 1. апри­ла 1997. го­ди­не са три-че­ти­ри рад­ни­ка, до­гра­ђи­ва­ли ма­га­цин­ски про­стор и раз­ви­ја­ли се на овој ло­ка­ци­ји у Сав­ској 1а. Са­да има де­се­так за­по­сле­них и на­шим про­из­во­ди­ма снаб­де­ва­мо про­дав­ни­це ши­ром Ср­би­је, а ма­ло­про­дај­ни објек­ти су у Ку­ку­јев­ци­ма, Мар­тин­ци­ма и Ла­ћар­ку - ка­же Вла­ди­мир Бен­ке, ди­рек­тор "Соф­тин­га".

Си­ро­ви­не за про­из­вод­њу су са ов­да­шњих про­сто­ра док се свињ­ска дла­ка уво­зи из Ки­не. Про­из­во­де се чет­ке свих ди­мен­зи­ја и на­ме­на као и ваљ­ци. Зи­ми је тзв. "мр­тва се­зо­на", а он­да се по­сао за­хук­та­ва. Соп­стве­ним сред­стви­ма је ула­га­но у објек­те и про­из­вод­њу. Си­ту­а­ци­ја на тр­жи­шту ни­је ни­ма­ло ла­ка али се ква­ли­те­том, це­ном и бр­зи­ном ис­по­ру­ке, "Соф­тинг" но­си и са ти­ма.

- Мо­гло би се ви­ше ра­ди­ти и упо­сли­ти још че­ти­ри-пет но­вих рад­ни­ка али би ту би­ла по­треб­на и по­моћ др­жа­ве кроз олак­ши­це. Ни­је ла­ко али мо­ра­мо се но­си­ти са кон­ку­рен­ци­јом - ка­же ди­рек­тор Бан­ке.