Menu
RSS
A+ A A-

ТП "Цен­тро­про­мет"

ПРО­ДА­ЈА И ДА­ЉЕ НЕ­ИЗ­ВЕ­СНАcentroТП "Цен­тар­про­мет" Шид (са 100% дру­штве­ног ка­пи­та­ла) још увек не зна сво­ју суд­би­ну, па се ход по му­ка­ма и да­ље на­ста­вља. Још од фе­бру­а­ра 2002. ра­чун је бло­ки­ран, са­мо за је­дан део 2005. упла­ће­ни су до­при­но­си, али ни­су за це­лу 2006. го­ди­ну.

У пред­у­зе­ћу је еви­ден­ти­ра­но око 170 рад­ни­ка, од че­га 95 у "Цен­тро­про­ме­ту" а оста­ли ра­де код за­ку­па­ца. А за­куп­ци су раз­ли­чи­ти, не­ки из­ми­ру­ју ре­дов­но оба­ве­зе, али има и оних ко­ји ни­су та­ко ажур­ни. Ма­да, ка­ко ка­же Мир­ко Зец, пред­сед­ник син­ди­кал­не ор­га­ни­за­ци­је, те­шко је на­ћи но­ве за­куп­це за сло­бод­не ло­ка­ле, јер се они из­да­ју на шест ме­се­ци, с об­зи­ром да је по­кре­нут по­сту­пак у Аген­ци­ји за при­ва­ти­за­ци­ју да се "Цен­тро­пр­о­мет" при­ва­ти­зу­је.

За­куп­ци се те­шко од­лу­чу­ју да из­најм­љу­ју про­стор ко­ји би мо­гао би­ти про­дан, а Аген­ци­ја опет сва­ких шест ме­се­ци тра­жи но­ва до­ку­мен­та и уго­во­ре, али о про­да­ји и озбиљ­ним куп­ци­ма, по све­му су­де­ћи, за са­да не­ма ни го­во­ра. Та­ко ће и да­ље 25 обје­ка­та ра­ди­ти под за­ку­пом, а 14 у окви­ру "Цен­тро­про­ме­та".

Због не­ре­ше­ног имо­вин­ског ста­ња ни јед­на аук­ци­ја још ни­је за­ка­за­на. Ипак, ово вр­зи­но ко­ло се по­че­ло од­мо­та­ва­ти. Од 14 ло­ка­ла суд­ским од­лу­ка­ма вра­ће­но је 11, а за 3 још се во­де спо­ро­ви. Зец ис­ти­че да ће на­ста­ти ве­ли­ки про­бле­ми од ју­ла ме­се­ца ка­да рад­ни­ци не бу­ду мо­гли ове­ри­ти здрав­стве­не књи­жи­це, јер ни­је реч са­мо о сто­ти­ну ли­ца, већ о сто­ти­ну по­ро­ди­ца.