Menu
RSS
A+ A A-

ПУТ ДО СОП­СТВЕ­НОГ БИ­ЗНИ­СА

ФОНД ЗА РАЗ­ВОЈ АП ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ РАС­ПИ­САО КОН­КУРС ЗА КРЕ­ДИ­ТИ­РА­ЊЕ НЕ­ЗА­ПО­СЛЕ­НИХ ЛИ­ЦА

Сред­ства у из­но­су од 100 хи­ља­да до ми­ли­он и по ди­на­ра за про­јек­те из обла­сти про­из­вод­ње и пре­ра­де, услу­га те за за­нат­ство и ста­ре за­на­те


Фонд за раз­вој АП Вој­во­ди­не рас­пи­сао је кон­курс за ду­го­роч­но кре­ди­ти­ра­ње тзв. "Старт ап" про­гра­ма за рад­но не­ак­тив­на од­но­сно не­за­по­сле­на ли­ца на те­ри­то­ри­ји По­кра­ји­не. Основ­ни ци­ље­ви су ре­ша­ва­ње про­бле­ма не­за­по­сле­но­сти, под­сти­ца­ње при­вред­них ак­тив­но­сти, ефи­ка­сно­сти при­вред­них су­бје­ка­та у обла­сти пред­у­зет­ни­штву, а све са ци­љем ожи­вља­ва­ња еко­но­ми­је. Кре­ди­ти ће би­ти до­де­љи­ва­ни рад­но не­ак­тив­ним ли­ци­ма ко­ја су ре­ги­стро­ва­на као не­за­по­сле­на код На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње и то за на­бав­ку основ­них сред­ста­ва од­но­сно опре­ме.

- Сред­ства ће се до­де­љи­ва­ти за про­јек­те из обла­сти про­из­вод­ње и пре­ра­де, услу­га те за­нат­ства и ста­рих за­на­та у ви­си­ни од сто хи­ља­да до ми­ли­он и по ди­на­ра. Рок от­пла­те је три го­ди­не уз грејс пе­ри­од од го­ди­ну да­на са ка­мат­ном сто­пом од три од­сто на го­ди­шњем ни­воу. За­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца мо­гу пре­у­зе­ти зах­те­ве у Ло­кал­ној кан­це­ла­ри­ји фон­да као и ме­то­до­ло­ги­ју Фон­да за из­ра­ду по­слов­ног пла­на те до­би­ти све нео­п­ход­не ин­фор­ма­ци­је - ре­кла нам је у Ло­кал­ној кан­це­ла­ри­ји фон­да Ми­ли­ца Ге­гић.

Уче­сни­ци кон­кур­са, ко­ји је отво­рен до 9. апри­ла, тре­ба да при­ло­же по­пу­ње­ни обра­зац зах­те­ва са до­ка­зом о упла­ти хи­ља­ду ди­на­ра на име кон­курс­не до­ку­мен­та­ци­је, за­тим По­слов­ни план ура­ђен по ме­то­до­ло­ги­ји Фон­да, Пред­ра­чун пред­ме­та кре­ди­ти­ра­ња, фо­то­ко­пи­ра­ју лич­не кар­те, из­вод из еви­ден­ци­је не­за­по­сле­них ли­ца те до­ку­мен­та­ци­ју за обез­бе­ђе­ње кре­ди­те: за хи­по­те­ку, бан­кар­ску га­ран­ци­ју или ава­ли­ра­не ме­ни­це те за со­ли­дар­но јем­ство за зах­те­ве до 200 хи­ља­да ди­на­ра.

- При­о­ри­тет у до­де­ли сред­ста­ва би­ће ве­ће соп­стве­но уче­шће у укуп­ној вред­но­сти ин­ве­сти­ци­је, ду­жи­на че­ка­ња на еви­ден­ци­ји На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње, а пред­ност ће има­ти же­не пред­у­зет­ни­ци. Је­дан од кри­те­ри­ју­ма је и број не­за­по­сле­них чла­но­ва до­ма­ћин­ства као и не­раз­ви­је­ност оп­шти­не. Услов за ре­а­ли­за­ци­ју одо­бре­ног кре­ди­та је да под­но­си­лац зах­те­ва, ре­ги­стру­је по­слов­ну де­лат­ност са­гла­сно За­ко­ну о при­ват­ним пред­у­зет­ни­ци­ма и За­ко­ну о при­вред­ним дру­штви­ма те оба­вља по­сао као за­по­сле­ни у тој де­лат­но­сти - ка­же Ми­ли­ца Ге­гић и на­по­ми­ње да се све до­дат­не ин­фор­ма­ци­је мо­гу до­би­ти у згра­ди СО Шид, у кан­це­ла­ри­ји број 13 или на те­ле­фон 712-022.