Menu
RSS
A+ A A-

ОТВО­РЕН ПРО­ДАЈ­НИ СА­ЛОН НА­МЕ­ШТА­ЈА

У "ТА­ПЕ­ТА­РИ­ЈИ ЈЕР­ГИЋ" У ШИ­ДУ УВЕК НЕ­ШТО НО­ВО

По­сао за­по­чео бу­квал­но у га­ра­жи, а са­да про­из­во­диУ не­ка­да­шњој са­мо­по­слу­зи у ули­ци Ни­ко­ле Те­сле у Ши­ду, уме­сто ро­бе ши­ро­ке по­тро­шње, од кра­ја про­шле го­ди­не на­ла­зи се на­ме­штај. На­и­ме, на ову ло­ка­ци­ју се пре­се­ли­ла СЗР "Та­пе­та­ри­ја Јер­гић" вла­сни­штво Бра­ни­сла­ва Јер­ги­ћа. На 550 ква­драт­них ме­та­ра је стао про­дај­ни са­лон, те по­тен­ци­јал­ни куп­ци као на дла­ну има­ју мо­гућ­ност да по­гле­да­ју шта "Та­пе­та­ри­ја Јер­гић" ну­ди, а ту је и по­гон за про­из­вод­њу. А све је по­че­ло 22. ма­ја 2001. го­ди­не...

- Упра­во тог да­на сам кре­нуо у овај по­сао бу­квал­но од ну­ле јер ни­сам имао ни бу­ши­ли­цу ни убод­ну те­сте­ру, јед­но­став­но основ­на сред­ства за рад - го­во­ри о по­че­ци­ма Бра­ни­слав Јер­гић. - По­сао сам по­чео бу­квал­но у га­ра­жи и ту сам се за­др­жао око го­ди­ну и по да­на, а основ­ни по­сао је би­ло пре­свла­че­ње на­ме­шта­ја. Већ 2003. го­ди­не сам се пре­се­лио у про­стор "Три­ко­та­же" и та­да сам имао 6 рад­ни­ка. Осим пре­свла­че­њем, по­чео сам и са из­ра­дом на­ме­шта­ја.

Ина­че Бра­ни­слав је за­вр­шио за пре­храм­бе­ног би­о­тех­ни­ча­ра али ни­ка­да ни­је ра­дио у стру­ци. По­чео је са по­слом код јед­ног при­ват­ни­ка те је ту ис­пе­као за­нат пре­свла­че­ња на­ме­шта­ја па је та­ко и од­лу­чио да кре­не соп­стве­ним пу­тем. А као што ка­же, ни­је би­ло ла­ко. Кре­нуо је да про­из­во­ди: ка­у­че, дво­се­де, тро­се­де, брач­не кре­ве­те и гар­ни­ту­ре. По­сао је до­бро ишао па је у де­цем­бру про­шле го­ди­не про­на­ђе­на но­ва ло­ка­ци­ја за де­лат­ност у ули­ци Ни­ко­ле Те­сле.

- Пот­пу­но сам за­до­во­љан јер сам са­да још бли­же куп­ци­ма, а ну­дим до­бар ква­ли­тет уз го­ди­ну да­на га­ран­ци­је, а пла­ћа­ње је го­то­вин­ски и на ра­те. И сам про­из­вод­ни асор­ти­ман је при­ла­го­ђен пла­те­жној спо­соб­но­сти ку­па­ца, а до 50 ки­ло­ме­та­ра уда­ље­но­сти, пре­воз је бес­пла­тан. Кре­нуо сам од ну­ле и без кре­ди­та, а про­шле го­ди­не сам по­ди­гао кре­дит код "Ме­ри­ди­јан бан­ке" за обрт­на сред­ства - ка­же Јер­гић.