Menu
RSS
A+ A A-

ДО СИТ­НИХ СА­ТИ

"По­љо­плод"Ре­сто­ран "Ви­но­гра­ди" баш је био ис­ко­ри­шћен ово­го­ди­шњег 8. мар­та. Из­ме­ђу оста­лих сла­вље по­све­ће­но Да­ну же­на је при­пре­мље­но и за за­по­сле­не у ТП "По­љо­плод", вла­сни­ка Ду­ша­на То­до­ро­ви­ћа. Она­ко, до­ма­ћин­ски, сво­је рад­ни­це на вра­ти­ма до­че­као је га­зда Ду­шан, а ка­сни­је им и зва­нич­но че­сти­тао пра­зник же­ле­ћи уго­дан про­вод.

Ка­ко је вре­ме од­ми­ца­ло, да ли због при­ви­ка­ва­ња на ат­мос­фе­ру, да ли због ма­ли­га­на, рас­по­ло­же­ње је ра­сло, а то је и нај­вжни­је у ова­квим при­ли­ка­ма, зар не? Рад­ни­це "По­љо­пло­да", ко­је су у огром­ној ве­ћи­ни у овој фир­ми, са­да већ прак­су да "свој" пра­зник обе­ле­жа­ва­ју на овај на­чин искре­но по­здра­вља­ју.