Menu
RSS
A+ A A-

ГР­ЦИ ДО­ЛА­ЗЕ И ДО­НО­СЕ ПО­САО ЗА 70 ЉУ­ДИ

УСКО­РО ЋЕ ХЕ­ЛЕ­НИК ПЕ­ТРОЛ ОТВО­РИ­ТИ ДВЕ НО­ВЕ БЕН­ЗИН­СКЕ ПУМ­ПЕ НА ДЕ­ЛУ АУТО-ПУ­ТА ШИД - БЕ­О­ГРАДВук Радовић и Василис Панагопулос

Вук Радовић и Василис ПанагопулосЈед­на од нај­ве­ћих нафт­них ком­па­ни­ја у ју­го­и­сточ­ној Евро­пи ХЕ­ЛЕ­НИК ПЕ­ТРОЛ из Грч­ке уско­ро ће отво­ри­ти две но­ве бен­зин­ске пум­пе на де­лу ауто-пу­та Шид-Бе­о­град не­по­сред­но на­кон ула­ска у на­шу зе­мљу из прав­ца гра­нич­ног пре­ла­за Ба­тров­ци - Ба­ја­ко­во.

Но­си­лац про­јек­та из­град­ње две са­вре­ме­не бен­зин­ске пум­пе би­ће фир­ма ЕКО-ЈУ из Бе­о­гра­да ко­је де­лу­је у окви­ру ХЕ­ЛЕ­НИК ПЕ­ТРО­ЛА. По­ред свих вр­ста го­ри­ва на но­вим бен­зин­ским пум­па­ма би­ће и сви нео­п­ход­ни са­др­жа­ји за све пут­ни­ке ко­ји ће се кре­та­ти јед­ним од нај­фре­квент­ни­јих пут­них пра­ва­ца у овом де­лу Евро­пе. Грч­ка фир­ма већ има пре­ко 20 ова­квих обје­ка­та у Ср­би­ји на из­град­њи две но­ве пум­пе на са­мом ула­ску у Ср­би­ју по­све­ти­ће по­себ­ну па­жњу.

Же­ли­мо да на­ша два објек­та ко­ја ће­мо уско­ро из­гра­ди­ти оста­ве упе­ча­тљив ути­сак на сва­ког пут­ни­ка ко­ји овим прав­цем ула­зи у Ср­би­ју. Но­во­и­згра­ђе­не пум­пе ће ис­пу­ња­ва­ти све свет­ске и европ­ске стан­дар­де пред­ви­ђе­не за ова­кву вр­сту обје­ка­та. На­ша ком­па­ни­ја ће по­себ­ну па­жњу по­ред ши­ро­ког спек­тра свих вр­ста го­ри­ва, по­све­ти­ти услу­жним де­лат­но­сти­ма јер ће у но­во­и­згра­ђе­ним објек­ти­ма пут­ни­ци има­ти све нео­п­ход­не са­др­жа­је у ко­ји­ма ће се на­ла­зи­ти ре­сто­ра­ни и про­дав­ни­це као и со­бе за сме­штај и пре­но­ћи­ште - ис­та­као је Ва­си­лис Па­на­го­пу­лус пред­став­ник ХЕ­ЛЕ­НИК - ПЕ­ТРО­ЛА, ујед­но ге­не­рал­ни ди­рек­тор фир­ме ЕКО-ЈУ, ко­ја ће би­ти но­си­лац из­град­ње ових обје­ка­та, из­ра­зио је на­ду да ће се отва­ра­њем две но­во­и­згра­ђе­не пум­пе ство­ри­ти усло­ви за за­по­шља­ва­ње но­вих рад­ни­ка са под­руч­ја шид­ске оп­шти­не. Иако на кон­фе­рен­ци­ји за штам­пу ни­су из­не­ли пре­ци­зне ци­фре око це­не ко­шта­ња но­вих бен­зин­ских пу­ми, про­це­не го­во­ре да се ра­ди о ин­ве­сти­ци­ји од не­ко­ли­ко ми­ли­о­на евра.

Пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов за­јед­но са сво­јим са­рад­ни­ци­ма ни­је крио за­до­вољ­ство ис­хо­дом раз­го­во­ра са пред­став­ни­ци­ма грч­ке на­ци­о­нал­не ком­па­ни­је


- Отва­ра­њем ов­квих и слич­них обје­ка­та, отва­ра се мо­гућ­ност но­вог за­по­шља­ва­ња мла­дих љу­ди са под­руч­ја на­ше оп­шти­не. Имам уве­ра­ва­ња мо­јих са­го­вор­ни­ка из Грч­ке и Бе­о­гра­да да ће по­сао на два но­во­и­згра­ђе­на објек­та до­би­ти пре­ко 70 углав­ном мла­дих љу­ди ко­ји се у овом тре­нут­ку на­ла­зе на бер­зи ра­да у Ши­ду. По­тру­ди­ће­мо се да на­ше слу­жбе и оде­ље­ња из­да­ју све нео­п­ход­не до­зво­ле и ре­ше­ња у нај­кра­ћем ро­ку ка­ко би се град­ња ових обје­ка­та од­ви­ја­ла пре­ма пла­ни­ра­ној ди­на­ми­ци - из­ја­вио је пред­сед­ник Ми­та Авра­мов.