Menu
RSS
A+ A A-

УЗ ОВАЈ БРОЈПро­сла­ви­смо бо­жић­не и но­во­го­ди­шње пра­зни­ке, про­ву­че се по­ла ме­се­ца, а оста­де још не­ко­ли­ко ве­ли­ких цр­кве­них пра­зни­ка да про­сла­ви­мо, па ко од сил­ног ића и пи­ћа пре­жи­ви има­ће шта и да при­ча.

На­ма пре­о­ста­је да о све­му то­ме пи­ше­мо и ре­дов­но вас ин­фор­ми­ше­мо о зна­чај­ним и ма­ње ва­жним, али ин­те­ре­сант­ним до­га­ђа­ји­ма у на­шој сре­ди­ни. Ја­вљај­те нам се и пред­ла­жи­те те­ме о ко­ји­ма би­сте же­ле­ли да пи­ше­мо или нам по­ве­ри­те шта има но­вог у ва­шем ком­ши­лу­ку, а о то­ме би тре­ба­ло да зна и ши­ри пу­бли­кум.Сва­ка ин­фор­ма­ци­ја нам је дра­го­це­на, по­го­то­во сад кад ће ва­ше и на­ше но­ви­не из­ла­зи­ти два­пут ме­сеч­но: сва­ког пр­вог и 15. да­на у ме­се­цу. Тру­ди­ће­мо се да до­би­ја­те све­жи­је ин­фор­ма­ци­је, јер ће­мо то сад мо­ћи да вам при­у­шти­мо, али се исто та­ко на­да­мо и обо­стра­ној са­рад­њи.Оп­шти­на Шид ула­же зна­чај­на сред­ства за ин­фор­ми­са­ње сво­јих гра­ђа­на, па ће­мо на­сто­ја­ти да до­би­ја­те пре­гршт ин­фор­ма­ци­ја из свих кра­је­ва на­ше ко­му­не. Због то­га смо и уве­ли ру­бри­ку о ра­ду ме­сних упра­ва и у сва­ком бро­ју има но­во­сти из дру­гих ло­кал­них са­мо­у­прав­них је­ди­ни­ца.

На­рав­но да у свим се­ли­ма не­ма под­јед­на­ко мно­го до­га­ђа­ња и ак­тив­но­сти ме­сних вла­сти, при­вре­де и кул­ту­ре, па са­мим тим и из­бор ин­фор­ма­ци­ја од­ре­ђу­ју до­га­ђа­ји. Но, ми се тру­ди­мо да о сви­ма ка­же­мо по не­што, па ако слу­чај­но да­нас не бу­де ве­сти из ва­шег кра­ја, би­ће их у на­ред­ним бро­је­ви­ма "Шид­ског бил­те­на".