Menu
RSS
A+ A A-

УЗ ОВАЈ БРОЈ

Пе­ри­од од из­ла­ска по­след­њег бро­ја на­ших но­ви­на до да­нас обе­ле­жи­ло је низ до­га­ђа­ја, а сва­ка­ко је нај­зна­чај­ни­ји по­сао у том пе­ри­о­ду био - пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри за срп­ску На­род­ну скуп­шти­ну.Гра­ђа­ни Ср­би­је су сво­је гла­со­ве по­де­ли­ли сво­јим фа­во­ри­ти­ма, а нај­ви­ше по­сла­ни­ка и овај пут има­ју ра­ди­ка­ли. Иза њих су де­мо­кра­те, па ДСС и НС, Г 17+, со­ци­ја­ли­сти и ко­а­ли­ци­ја око ЛДС и стран­ке на­ци­о­нал­них ма­њи­на. Док овај број на­ших но­ви­на бу­де у штам­пи, ве­ро­ват­но ће се на­зре­ти и не­ка мо­гућ­ност за са­ста­вља­ње но­ве вла­де, а уко­ли­ко се то не до­го­ди у вре­ме­ну за то пред­ви­ђе­ним за­ко­ном - сле­де по­нов­ни из­бо­ри. На­да­мо се да до то­га не­ће до­ћи.

 

 

 

Но, о то­ме ће од­лу­чи­ва­ти "ви­со­ка по­ли­ти­ка" а о до­га­ђа­ји­ма у на­шој оп­шти­ни ми ће­мо оба­ве­шта­ва­ти вас, сад сва­ких 15 да­на. Зна­чи "Шид­ски бил­тен" ће се по­ја­вљи­ва­ти у ме­сним упра­ва­ма, про­дав­ни­ца­ма "По­љо­пло­да" и не­ким тра­фи­ка­ма у Ши­ду сва­ког пр­вог и 15. да­на у ме­се­цу. На­да­мо се да ће­те сад већ сте­ћи на­ви­ку да у од­ре­ђе­ном вре­мен­ском пе­ри­о­ду има­те свој при­ме­рак ли­ста и ин­фор­ми­ше­те се о то­ме шта се до­га­ђа у на­шој сре­ди­ни.

 

И овај пут смо се тру­ди­ли да вам по­ну­ди­мо низ ин­те­ре­сант­них ин­фор­ма­ци­ја из ви­ше се­ла на­ше оп­шти­не, па и из са­мог Ши­да, а то ће­мо чи­ни­ти и убу­ду­ће. На­ме­ра­ва­мо да по­кре­не­мо и не­ко­ли­ко ини­ци­ја­ти­ва, али о то­ме у јед­ном од на­ред­них бро­је­ва.

У да­на­шњим но­ви­на­ма да­ли смо ви­ше про­сто­ра про­сла­ви школ­ске сла­ве - Све­тог Са­ве и из­бо­ру нај­бо­љих спор­ти­ста шид­ске оп­шти­не у 2006. го­ди­ни. Али, има и дру­гих ин­те­ре­сант­них те­ма, а на­да­мо се да ће­те нам и ви пред­ло­жи­ти о че­му да пи­ше­мо.