Menu
RSS
A+ A A-

УЗ ОВАЈ БРОЈ

Сва­ка­ко нај­зна­чај­ни­ји до­га­ђај у на­шој ва­ро­ши, па ако хо­ће­те и чи­та­вој оп­шти­ни шид­ској, би­ла је про­те­клог ви­кен­да одр­жа­на де­се­та ју­би­лар­на срем­ска ко­ба­си­ци­ја­да и сви­њо­кољ. На овој ма­ни­фе­ста­ци­ји ко­ја "пре­ти" да по­при­ми ши­ри зна­чај, па чак и срем­ски и срп­ски бренд - ка­ко би се то са­вре­ме­ним реч­ни­ком ис­ка­за­ло - так­ми­чи­ли су се ме­са­ри, про­фе­си­о­нал­ци и ама­те­ри, у бр­зи­ни кла­ња уто­вље­них сви­ња, што би Срем­ци ре­кли - бра­ва­ца.

Они вред­ни­ји, ко­ји су сви­ње по­кла­ли пре два-три ме­се­ца има­ју (ако има­ју) већ одав­но ле­пих, су­вих и про­ди­мље­них ко­ба­си­ца. И њих су до­не­ли у Сло­вач­ки дом ка­ко би их струч­нни жи­ри из Но­вог Са­да оце­нио и оне нај­бо­ље на­гра­дио.


Бла­га шид­ских и срем­ских пу­шни­ца мо­же­те ви­де­ти и на овој на­слов­ној стра­ни, као и култ­ну згра­ду Сло­вач­ког на­род­ног до­ма у Ши­ду и де­таљ са сви­њо­ко­ља одр­жа­ног по­ред ста­ди­о­на "Јед­но­те" код Сло­вач­ког пар­ка (не­кад Оп­штин­ска ба­шча). Ту је 10. и 11. фе­бру­а­ра би­ла ве­ли­ка "фе­шта" љу­би­те­ља до­ма­ћих сре­мач­ких свињ­ских спе­ци­ја­ли­те­та, реч­ју - сви­ња­ри­ја.

Још да је и вре­ме би­ло ле­по и да ни­је, као што је­сте, це­ли бо­го­вет­ни дан и ноћ па­да­ла ки­ша, до­га­ђај и уго­ђај би би­ли знат­но по­вољ­ни­ји. Но, Ши­ђа­ни се не жа­ле на ло­ше вре­ме, као ни на низ дру­гих не­да­ћа ко­је су нас за­де­си­ле по­след­њих две де­це­ни­је, па о ма­ло ве­дри­јим те­ма­ма го­во­ре и на­ши при­ло­зи у овом бро­ју "Шид­ског бил­те­на".Те­ме су ра­зно­вр­сне, као уоста­лом и до­сад, па из­вол'те чи­тај­те, пи­тај­те, пред­ла­жи­те, са­ве­туј­те, кри­ти­куј­те...