Menu
RSS
A+ A A-

УЗ ОВАЈ БРОЈ

ВИ­НИ­ЈА­ДАНи­је про­шло ни три-че­ти­ри да­на од за­вр­шет­ка сад већ по­зна­те Шид­ске ко­ба­си­ци­ја­де, а у Бер­ка­со­ву је 14. фе­бру­а­ра на дан све­тог Три­фу­на (а кад ће, ако не тад) одр­жа­на 12. Бер­ка­со­вач­ка ви­ни­ја­да. Још се с не­па­ца сре­мач­ких љу­би­те­ља до­брог за­ло­га­ја ни­је из­гу­био укус љу­тих срем­ских ко­ба­си­ца, а већ је при­сти­гло бер­ка­со­вач­ко, би­кић­ко, шид­ско, ер­де­вич­ко... ви­но да "сплах­не" љу­ти­ну и бла­жен­ством бо­жан­ског пи­ћа да­де рав­но­те­жу до­брог за­ло­га­ја и при­јат­ног уку­са.То су и нај­зна­чај­ни­ји да­ни у пр­вој по­ло­ви­ни фе­бру­а­ра у шид­ској оп­шти­ни. То је и ло­гич­но. Зи­ма је и се­ља­ци не­ма­ју то­ли­ко по­сла и оба­ве­за на њи­ва­ма и у до­ма­ћин­стви­ма, па мо­гу се­би да при­у­ште раз­не "ија­де" на ко­ји­ма ће се ма­ло опу­сти­ти и дру­жи­ти уз до­бар за­ло­гај и леп гу­тљај.Осим ових га­стро­ном­ских ма­ни­фе­ста­ци­ја, Ши­ђа­ни­ма су по­но­во би­ли го­сти из швед­ског гра­да Омо­ла, раз­ме­ње­на су ис­ку­ства, а де­та­ље ће­те са­зна­ти из тек­ста с дру­ге стра­не но­ви­на.И сре­мач­ки по­љо­при­вред­ни ре­кор­де­ри су има­ли свој скуп у Срем­ској Ми­тро­ви­ци и та­мо на­гра­ди­ли нај­у­спе­шни­је по­љо­при­вред­не про­из­во­ђа­че, а ме­ђу њи­ма су би­ли и Ши­ђа­ни. И о то­ме пи­ше­мо, тач­ни­је том до­га­ђа­ју смо по­све­ти­ли це­лу стра­ни­цу, па ко же­ли да са­зна не­што ви­ше о тој те­ми мо­же да се ин­фор­ми­ше.Оста­ле ру­бри­ке су уста­ље­не, али у овом бро­ју не­ма­мо ве­сти из ме­сних упра­ва, јер смо пред­ност да­ли не­ким дру­гим до­га­ђа­ји­ма. Али, о зби­ва­њи­ма у се­ли­ма на­ше оп­шти­не чи­та­ће­те већ у на­ред­ном бро­ју "Шид­ског бил­те­на".