Menu
RSS
A+ A A-

РЕЧ УРЕД­НИ­КА

Дра­ги чи­та­о­ци,

Пред ва­ма је два­де­се­ти број ва­ших и на­ших но­ви­на, у не­што из­ме­ње­ном ру­ху. Пи­ши­те, са­ра­ђуј­те, пред­ла­жи­те, хва­ли­те и кри­ти­куј­те, да ва­ше и на­ше но­ви­не бу­ду још бо­ље и ква­ли­тет­ни­је, да се увек тра­жи је­дан при­ме­рак ви­ше. Стра­ни­це но­ви­на за вас ће увек би­ти отво­ре­не, ра­до­ва­ће нас ва­ша пи­сма, пред­ло­зи, те­ле­фон­ски по­зи­ви, по­хва­ле и кри­ти­ке...Про­ме­на ће би­ти и у на­ред­ном бро­ју ка­да ће­мо по­че­ти да об­ја­вљу­је­мо љу­бав­ну при­чу, хо­ро­скоп са­мо за оне ко­ји не ве­ру­ју у зве­зде и још по­не­што. Да са­да не от­кри­вам све.За­то, пи­ши­те нам, са­ра­ђуј­те или нас зо­ви­те да ми пи­ше­мо о ва­ма. Да ва­ших и на­ших но­ви­не има не са­мо у Ши­ду и око­ли­ни већ и у нај­у­да­ље­ни­јем се­лу а ви да бу­де­те у њи­ма.С по­што­ва­њем,