Menu
RSS
A+ A A-

НО­ВО РУ­ХО НА­ШИХ НО­ВИ­НА

У Штам­па­ри­ји "Бор­ба" а.д. у Бе­о­гра­ду, по­пут му­ње сев­ну­ле су ва­ше и на­ше но­ви­не са је­да­на­ест стра­на у бо­ји, но­вим са­др­жа­ји­ма и но­вим гра­фич­ким из­гле­дом, од­но­сно гра­фич­ки опре­мље­не ком­би­на­ци­јом стра­них илу­стро­ва­них ча­со­пи­са и днев­них но­ви­на.

Ваш уред­ник је оства­рио сво­ју за­ми­сао уз ве­ли­ку по­моћ и не­се­бич­ни труд тех­нич­ких уред­ни­ка и оста­лих за­по­сле­них у "Бор­би". Јед­но ве­ли­ко хва­ла Ба­не­ту, Шва­би, Дар­ку... Сви­ма њи­ма.Ва­ши но­ви­на­ри су се мак­си­мал­но по­тру­ди­ли да на­пи­шу ква­ли­тет­не тек­сто­ве, ура­де ле­пе фо­то­гра­фи­је, да би вам но­ви­не би­ле још леп­ше. Са­мо јед­на за­ми­сао је оства­ре­на и ту ни­је крај. Циљ нам је да све стра­не бу­ду у бо­ји и да ду­пли­ра­мо ти­раж.