Menu
RSS
A+ A A-

Редакција

УЗ ОВАЈ БРОЈ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1597

Сва­ка­ко нај­зна­чај­ни­ји до­га­ђај у на­шој ва­ро­ши, па ако хо­ће­те и чи­та­вој оп­шти­ни шид­ској, би­ла је про­те­клог ви­кен­да одр­жа­на де­се­та ју­би­лар­на срем­ска ко­ба­си­ци­ја­да и сви­њо­кољ. На овој ма­ни­фе­ста­ци­ји ко­ја "пре­ти" да по­при­ми ши­ри зна­чај, па чак и срем­ски и срп­ски бренд - ка­ко би се то са­вре­ме­ним реч­ни­ком ис­ка­за­ло - так­ми­чи­ли су се ме­са­ри, про­фе­си­о­нал­ци и ама­те­ри, у бр­зи­ни кла­ња уто­вље­них сви­ња, што би Срем­ци ре­кли - бра­ва­ца.

Опширније: УЗ ОВАЈ БРОЈ

УЗ ОВАЈ БРОЈ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1549

Пе­ри­од од из­ла­ска по­след­њег бро­ја на­ших но­ви­на до да­нас обе­ле­жи­ло је низ до­га­ђа­ја, а сва­ка­ко је нај­зна­чај­ни­ји по­сао у том пе­ри­о­ду био - пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри за срп­ску На­род­ну скуп­шти­ну.Гра­ђа­ни Ср­би­је су сво­је гла­со­ве по­де­ли­ли сво­јим фа­во­ри­ти­ма, а нај­ви­ше по­сла­ни­ка и овај пут има­ју ра­ди­ка­ли. Иза њих су де­мо­кра­те, па ДСС и НС, Г 17+, со­ци­ја­ли­сти и ко­а­ли­ци­ја око ЛДС и стран­ке на­ци­о­нал­них ма­њи­на. Док овај број на­ших но­ви­на бу­де у штам­пи, ве­ро­ват­но ће се на­зре­ти и не­ка мо­гућ­ност за са­ста­вља­ње но­ве вла­де, а уко­ли­ко се то не до­го­ди у вре­ме­ну за то пред­ви­ђе­ним за­ко­ном - сле­де по­нов­ни из­бо­ри. На­да­мо се да до то­га не­ће до­ћи.

Опширније: УЗ ОВАЈ БРОЈ

УЗ ОВАЈ БРОЈ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1474Про­сла­ви­смо бо­жић­не и но­во­го­ди­шње пра­зни­ке, про­ву­че се по­ла ме­се­ца, а оста­де још не­ко­ли­ко ве­ли­ких цр­кве­них пра­зни­ка да про­сла­ви­мо, па ко од сил­ног ића и пи­ћа пре­жи­ви има­ће шта и да при­ча.

На­ма пре­о­ста­је да о све­му то­ме пи­ше­мо и ре­дов­но вас ин­фор­ми­ше­мо о зна­чај­ним и ма­ње ва­жним, али ин­те­ре­сант­ним до­га­ђа­ји­ма у на­шој сре­ди­ни. Ја­вљај­те нам се и пред­ла­жи­те те­ме о ко­ји­ма би­сте же­ле­ли да пи­ше­мо или нам по­ве­ри­те шта има но­вог у ва­шем ком­ши­лу­ку, а о то­ме би тре­ба­ло да зна и ши­ри пу­бли­кум.

Опширније: УЗ ОВАЈ БРОЈ

ЈОШ ЈЕД­НОМ О ФИ­ЛИ­ПО­ВОМ МЕ­МО­РИ­ЈА­ЛУ

 • Аутор Петар Вејновић
 • Погодака: 1533У про­шлом бро­ју на­шег ли­ста об­ја­вље­но је ре­а­го­ва­ње г. Ра­до­и­це Кру­ни­ћа на текст у ли­сту По­ли­ти­ка као и у на­шем ли­сту у бр. 13 (чи­ји сам ја аутор) а од­но­си се на да­тум одр­жа­ва­ња Пр­вог ме­мо­ри­ја­ла Фи­ли­па Ви­шњи­ћа. Го­спо­дин Кру­нић је у 12  та­ча­ка на­бро­јао ар­гу­мен­те ко­ји го­во­ре о то­ме да су он и ње­го­ви са­рад­ни­ци би­ли ор­га­ни­за­то­ри Пр­вог ме­мо­ри­ја­ла Фи­ли­па Ви­шњи­ћа.

Опширније: ЈОШ ЈЕД­НОМ О ФИ­ЛИ­ПО­ВОМ МЕ­МО­РИ­ЈА­ЛУ

УЗ ОВАЈ БРОЈ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1509

Приближио се крај ове 2006, некоме успешне, а другима с мало мање среће, не баш тако благодарне године. Ипак, и једни и други и трећи имаће нешто заједничко - годину више у свом животу.

Могли бисмо много страница потрошити, пишући о томе каква нам је била година за нама, али то није циљ овог уводника. Желим да кажем како смо "прогурали" годину с новим гласилом, "Шидским билтеном". Почели смо пре годину, срамежљиво с 12 страница, да бисмо након 15 бројева постали "стална појава" у многим домаћинствима шидске општине.

Опширније: УЗ ОВАЈ БРОЈ

ПРИЛОГ НА РЕАГОВАЊЕ У "ШИДСКОМ БИЛТЕНУ" БРОЈ 14

 • Аутор Вељамин Буљчик
 • Погодака: 1464

Да је било више прецизности у фактографији да је у организацији Општинске конференције Савеза омладине Шид организован и одржан ПРВИ МЕМОРИЈАЛ ФИЛИПА ВИШЊИЋА У ВИШЊИЋЕВУ новембра 1970. године, верујем да до реаговања господина Радоице Крунића, не би ни дошло.

Овако желим да подсетим на следеће: Један од првих задатака који сам добио као новоизабрани секретар Општинске конференције младих по одлуци тадашњег председништва и председника Конференције Милоша Јовковича Уче, било је укључивање у рад Месне конференције младих Вишњићева и организовање од стране омладине села ПРВОГ МЕМОРИЈАЛА ФИЛИПА ВИШЊИЋА.

Опширније: ПРИЛОГ НА РЕАГОВАЊЕ У "ШИДСКОМ БИЛТЕНУ" БРОЈ 14

У ОВОМ БРОЈУ

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1360

 

ГОДИНА ДРУГАИ, ево прође година. Као да је јуче било, кад смо вам у руке предали први број "Шидских новина" касније названих Билтен. Док сте ударили дланом о длан прохујаше 365 дана и поново освану 6. децембар. Година друга.

Сад се већ лакше дише, јер смо прегурали ту прву годину у ходу тражећи и налазећи себе и свој стил, или имиx, како би то млађи рекли. Свеједно, и једна и друга су стране речи.Није било лагано, иако смо од почетка знали шта хоћемо и где припадамо. Појавили смо се као ново шидско писано информативно гласило, скоро стотину година после Кораћевог "Права народа".

Многи су у међувремену хтели да покрену и имају шидско информативно гласило, али је увек негде запињало: или није било добре воље за тако нешто или није било новца или оних који би то знали да уобличе и одштампају. Сад, кад су све коцкице сложене, уз финансијску подршку општине, јаку вољу и жељу председника општине да Шид има своје новине и добру екипу искусних новинара, становници шидске општине су добили новине из којих могу да сазнају шта се ради, догађа и дешава у сваком кутку наше - по површини - не мале општине.Посећивали смо сва села шидске општине, били смо у већини предузећа, писали о политичким, културним, спортским, привредним, образовним и другим догађањима код нас, многи су нас кудили, а већина хвалили, било је завидљивих и оних који су се радовали нашем успеху, као уосталом и у сваком другом послу. Али, истрајали смо и надамо се да ћемо трајати.

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ ШИДСКОГ БИЛТЕНА

 • Аутор Радивој Лазић
 • Погодака: 1318

predsednik_mita

 У нека села шидске општине новинари нису долазили и десетак година, а сад их обилазе и о активностима у селу пишу у свом броју наших новина - каже Мита Аврамов .

Пре стотинак година Шид је имао трипут мање становника, али је имао свој недељни лист, додуше страначки, али је објављивао и вести од интереса за шире грађанство. Данас у Шиду постоје три радио-станице и две локалне телевизије, а ми смо се придружили штампаним медијима који већ имају традицију на овим просторима, били они недељни, или дневни, који долазе из већих центара.

"Шидски билтен" поред Радио-Шида, Сремске и Кабловске телевизије и две комерцијалне радио-станице ("Атлетико" и "Ритам") успева да благовремено и истинито информише становнике шидске општине. Билтен се дели бесплатно и сви заинтересовани могу да добију примерак у месним управама, јер по новом Закону о информисању Билтен се не може продавати.

Опширније: РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ ШИДСКОГ БИЛТЕНА

Реаговања

 • Аутор Радоица Крунић
 • Погодака: 1465

Поводом разних тврдњи кад је одржан први Сабор-Меморијал посвећен Филипу Вишњићу одговорно тврдим следеће:


Први Меморијал је одржан 6. новембра 1965. године на коме је поред мештана узело учешће више посетилаца, а посебно ученика из Моровића, Ердевика, Кузмина, Мартинаца и Сремске Митровице.

Опширније: Реаговања