Menu
RSS
A+ A A-

УСТА­НО­ВА "ПАР­ТИ­ЗАН"

Нај­у­спе­шни­јим так­ми­ча­ри­ма на Рад­нич­ко - спорт­ским игра­ма при­зна­ња уру­че­на у Ме­сној упра­ви Шид

Тра­ди­ци­о­нал­на све­ча­ност до­де­ле пе­ха­ра, ме­да­ља и ди­пло­ма за нај­у­спе­шни­је еки­пе и по­је­дин­це Рад­нич­ко - спорт­ских ига­ра оп­шти­не Шид одр­жа­на је 22. де­цем­бра у про­сто­ри­ја­ма ме­сне упра­ве Шид.На Рад­нич­ко - спорт­ским игра­ма 2006. го­ди­не уче­ство­ва­ле су, у 14 спорт­ских ди­сци­пли­на, 41 му­шка и 8 жен­ских еки­па, са 439 так­ми­ча­ра и 40 так­ми­чар­ки.

У нај­ма­сов­ни­јем де­лу ига­ра - ма­лом фуд­ба­лу, нај­у­спе­шни­ја еки­ма је РТР "Биг Бул" Ба­чин­ци. Нај­бо­ља еки­па ша­хи­ста је Са­вез ин­ва­ли­да ра­да Шид, док је нај­у­спе­шни­ји по­је­ди­нац Мар­ко Ан­ти­че­вић из ОШ "Вук Ка­ра­џић", Ада­шев­ци.Сто­но­те­ни­се­ри АД "Имлек" Шид су нај­бо­љи екип­но, а нај­у­спе­шни­ји по­је­ди­нач­но је Дра­ган Бар­на из ОЈ "Ву­ча во­за". У спорт­ском ри­бо­ло­ву ТП "Цен­тро­про­мет" има нај­бо­љу еки­пу и нај­у­спе­шни­јег по­је­дин­ца Ве­ли­ми­ра Сте­фа­но­ви­ћа.
По­бед­ник у кон­ку­рен­ци­ји те­ни­се­ра до 40 го­ди­на је Бра­ни­слав Бла­го­је­вић из Би­роа за ге­о­дет­ске по­сло­ве "Пла­ни­ме­тар", Шид а пре­ко 40 го­ди­на Ми­лен­ко Уј­ва­ри из ОШ "Фи­лип Ви­шњић", Мо­ро­вић. "Ко­вин­чић ДОО" Шид има нај­бо­ље ко­шар­ка­ше и ру­ко­ме­та­ше.У пи­ка­ду нај­бо­ља је еки­па (же­не) АД "Имлек" Шид, а по­је­ди­нач­но нај­у­спе­шни­ја је Не­вен­ка Ба­жик из Са­ве­за ин­ва­ли­да ра­да, ода­кле је и нај­бо­љи по­је­ди­нац у му­шкој ка­те­го­ри­ји Ђор­ђе Му­дрић. У ге­не­рал­ном пла­сма­ну од 19 рад­них ко­лек­ти­ва ко­ји су уче­ство­ва­ли на Рад­нич­ко - спорт­ским игра­ма, три нај­у­спе­шни­је су:

1. "Ко­вин­чић ДОО" Шид

2. АД "Имлек" Шид

3. ТП "Цен­тро­про­мет" ШидНа зон­ским так­ми­че­њи­ма нај­ви­ше успе­ха има­ли су:

ЕКИП­НО - "Ко­вин­чић ДОО" - пр­во ме­сто у ру­ко­ме­ту и дру­го у ко­шар­ци, АД "Имлек", дру­го ме­сто у сто­ном те­ни­су и ТП "Цен­тро­про­мет", дру­го ме­сто у спорт­ском ри­бо­ло­ву.ПО­ЈЕ­ДИ­НАЧ­НО - Дра­ган Дан­гу­зов (АД "Имлек"), пр­во ме­сто у сто­ном те­ни­су, Бра­ни­слав Бла­го­је­вић, пр­во ме­сто у те­ни­су (до 40 го­ди­на) и Ми­лен­ко Уј­ва­ри, пр­во ме­сто у те­ни­су (пре­ко 40 го­ди­на).

На све­ча­но­сти сви су по­же­ле­ли успе­шан на­ступ еки­па­ма и по­је­дин­ци­ма ко­ји су из­бо­ри­ли пла­сман на Олим­пи­ја­ди Рад­нич­ко - спорт­ских ига­ра Ада 2007.

Рад­нич­ко - спорт­ске игре у Ши­ду ве­о­ма успе­шно ор­га­ни­зу­је и во­ди Уста­но­ва за фи­зич­ку кул­ту­ру и спорт­ску ре­кре­а­ци­ју "Пар­ти­зан", Шид. У при­лог овој оце­ни све­до­чи и ова ле­па све­ча­ност и "Бил­тен РСИ" ко­ји је ова уста­но­ва при­пре­ми­ла.