Menu
RSS
A+ A A-

ВИ­ШЊИ­ЋЕ­ВО - КА­ЈАКГо­ди­шња Скуп­шти­на ка­ја­ка­шког клу­ба Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва по­ред све­чар­ског де­ла има­ла је и из­бор­ни ка­рак­тер. На­кон што је не­дав­но до­та­да­шњи пред­сед­ник клу­ба Ду­шан Ба­кај­лић под­нео нео­по­зи­ву остав­ку, Скуп­шти­на је од­лу­чи­ла да се на чел­ну функ­ци­ју иза­бе­ре ду­го­го­ди­шњи спорт­ски рад­ник и члан нај­у­жег ру­ко­вод­ства клу­ба Јо­ви­ца Ви­до­вић.Из­бор Ви­до­ви­ћа на функ­ци­ју пред­сед­ни­ка ККК Фи­лип Ви­шњић до­не­кле је био и оче­ки­ван јер је реч о чо­ве­ку ко­ји је у по­след­њих де­се­так го­ди­на бу­квал­но при­су­тан у го­то­во свим ак­тив­но­сти­ма у је­ди­ном се­о­ском ка­јак-ка­ну клу­бу у Ср­би­ји.


Го­во­ри­ти о по­ро­ди­ци Ви­до­вић, зна­чи го­во­ри­ти о ка­ја­ку. Јер три Јо­ви­ци­на си­на Ми­ро­слав, Сте­ван и Зо­ран су ме­ђу нај­бо­љим ка­ја­ка­ши­ма клу­ба са Бо­су­та. По­ред ле­ген­дар­ног Ста­ни­ше Рад­ма­но­ви­ћа ко­ји во­ди бри­гу о њи­хо­вом на­пре­до­ва­њу и Јо­ви­ца је че­сто у при­ли­ци да по­ред ор­га­ни­за­ци­о­них по­сло­ва бу­де и у функ­ци­ји тре­не­ра. Ре­зул­та­ти ко­је су ње­го­ви си­но­ви оства­ри­ли у про­те­клом пе­ри­о­ду са пра­вом их свр­ста­ва­ју ме­ђу нај­спорт­ски­је по­ро­ди­це у Сре­му и Вој­во­ди­ни. Иако је тре­нут­но у ка­ја­ка­шком спор­ту па­у­за, бар што се ти­че так­ми­че­ња, ипак се и у овим зим­ским да­ни­ма од­ви­ја­ју ак­тив­но­сти у клу­бу. На­кон што су не­дав­но опре­ми­ли про­сто­ри­је у ко­ји­ма се на­ла­зе сви по­треб­ни ре­кви­зи­ти и тре­на­жне спра­ве, чла­но­ви КК Фи­лип Ви­шњић вред­но се при­пре­ма­ју за по­че­так иду­ће се­зо­не ко­ја ће усле­ди­ти са пр­вим про­лећ­ним да­ни­ма. Упра­ву на че­лу са но­во­и­за­бра­ним пред­сед­ни­ком оче­ку­ју ни ма­ло ла­ки за­да­ци. Је­дан од нај­ва­жни­јих је сва­ка­ко из­ра­да про­јек­та и обез­бе­ћи­ва­ње сред­ста­ва за из­град­њу но­вог ка­ја­ка­шког до­ма и пра­те­ћих обје­ка­та на јед­ној од нај­леп­ших ка­ја­ка­шких ста­за у Ср­би­ји.Оче­ку­је се да ће по­ред ло­кал­не са­мо­у­пра­ве у Ши­ду по­моћ у ре­а­ли­за­ци­ји овог про­јек­та пру­жи­ти и над­ле­жно ре­пу­блич­ко ми­ни­стар­ство за спорт чи­ме би на­ша зе­мља до­би­ла јед­ну од нај­мо­дер­ни­јих ка­ја­ка­шких ста­за ко­ја би, по­ред ових у Бе­о­гра­ду и Бач­кој Па­лан­ци, ис­пу­ња­ва­ла све по­треб­не стан­дар­де за ор­га­ни­за­ци­ју нај­ве­ћих ка­ја­ка­шких и ка­ну так­ми­че­ња.По­ред из­бо­ра но­вог пред­сед­ни­ка клу­ба на го­ди­шњој Скуп­шти­ни би­ло је ре­чи и о ре­зул­та­ти­ма у овој го­ди­ни ко­ји су оце­ње­ни као ве­о­ма ус­пеп­ни јер су ка­ја­ка­ши и ка­ја­ка­ши­це са Бо­су­та и ове го­ди­не до­не­ли пре­гршт ме­да­ља са број­них ре­га­та ко­је су одр­жа­не у на­шој зе­мљи и ино­стран­ству. Ску­пу је при­су­ство­вао и пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов са сво­јим са­рад­ни­ци­ма ко­ји је обе­ћао мак­си­мал­ну по­моћ клу­бу ка­ко би се у на­ред­ној се­зо­ни по­сти­гли још бо­љи ре­зул­та­ти.Јед­но од нај­ва­жни­јих так­ми­че­ња у иду­ћој го­ди­ни што се ка­ја­ка ти­че би­ће Европ­ско пр­вен­ство ко­је ће се одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду на Ади Ци­ган­ли­ји. Тре­нер КК Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва Ста­ни­ша Рад­ма­но­вић на­да се да ће се ме­ђу ре­пре­зен­та­тив­ци­ма на­ше зе­мље на­ћи и не­ко од чла­но­ва ње­го­вог клу­ба што би би­ло сво­је­вр­сно при­зна­ње за све до­са­да­шње ре­зул­та­те и до­при­нос срп­ском ка­ја­ку клу­ба са Бо­су­та.