Menu
RSS
A+ A A-

Ша­хов­ски клуб "Рад­нич­ки"На за­вр­шет­ку јед­ног ци­клу­са Шко­ле ша­ха и по­сле тур­ни­ра на ко­ји­ма је уче­ство­ва­ло пре­ко 30 мла­дих ша­хи­ста, у Ша­хов­ском клу­бу "Рад­нич­ки" одр­жан је фи­нал­ни тур­нир мла­дих ша­хи­ста.Тур­нир је, по Бер­ге­ро­вом си­сте­му ("сва­ко са сва­ким"), игран у су­бо­ту 24. и уто­рак 26. де­цем­бра уз уче­шће 12 нај­бо­љих мла­дих ша­хи­ста. Не­из­ве­сност у бор­би за 1. ме­сто тра­ја­ла је до по­след­њих по­те­за. За­хва­љу­ју­ћи од­лич­ном фи­ни­шу по­бе­дио је Сте­ви­ца Сми­ља­нић са 9 по­е­на, ко­ли­ко је осво­јио и дру­го­пла­си­ра­ни Ра­до­мир Ђа­ча­нин.

Тре­ћи је Ра­ди­вој Сми­ља­нић са 8,5 по­е­на. Нај­мла­ђи так­ми­чар, осмо­го­ди­шњи Пре­драг Да­ни­ло­вић, на­ни­зао је осам по­бе­да из­ме­ђу оста­лих и по­бе­ду над дво­ји­цом пр­во­пла­си­ра­них и за­у­ста­вио се на 4. ме­сту. Ли­сту нај­у­спе­шни­јих за­тва­ра­ју пе­то­пла­си­ра­ни Ми­лош Пе­јић са 8 и ше­сто­пла­си­ра­ни Алек­са Сав­кић са 7 по­е­на.

На­гра­де нај­у­спе­шни­ји­ма би­ће до­де­ље­не на ре­дов­ној скуп­шти­ни ШК "Рад­нич­ки" по­чет­ком ове го­ди­не.