Menu
RSS
A+ A A-

Шид - Ре­кре­а­ци­јаПо све­му су­де­ћи Шид ће у на­ред­них ме­сец да­на до­би­ти још је­дан нов и функ­ци­о­на­лан спорт­ски обје­кат. Реч је о но­вој трим-ста­зи, ко­ја ће се на­ла­зи­ти у на­се­љу Зе­ле­ни по­јас у окви­ру по­сто­је­ћег Спорт­ског цен­тра. Из­у­зет­но по­вољ­не вре­мен­ске при­ли­ке за ово до­ба го­ди­не омо­гу­ћи­ле су из­во­ђе­ње ве­ћи­не ра­до­ва на овом објек­ту чи­је фи­нан­си­ра­ње је у пот­пу­но­сти обез­бе­дио По­кра­јин­ски се­кре­та­ри­јат за спорт и омла­ди­ну. Оп­шти­на Шид је обез­бе­ди­ла ло­ка­ци­ју за овај спорт­ски обје­кат за чи­је одр­жа­ва­ње ће у на­ред­ном пе­ри­о­ду би­ти за­ду­же­на Уста­но­ва за фи­зич­ку кул­ту­ру Пар­ти­зан у Ши­ду.Трим-ста­за је ду­жи­не 550 ме­та­ра а ши­ри­не 2,7 ме­та­ра. На њој ће се на­ла­зи­ти 15 спра­ва и ре­кви­зи­та за ве­жба­ње, а оно што ће ову ста­зу раз­ли­ко­ва­ти од оста­лих је мо­гућ­ност да бу­де у функ­ци­ји и ста­зе за крос. На­и­ме, спра­ве и ре­кви­зи­ти би­ће по­ста­вље­ни та­ко да не­ће оме­та­ти на­сту­пе так­ми­ча­ра у кро­су. То ће по­себ­но об­ра­до­ва­ти уче­ни­ке основ­них и сред­њих шко­ла у Ши­ду, јер ће са­да то­ком це­ле го­ди­не мо­ћи да је ко­ри­сте и да на њој одр­жа­ва­ју број­на так­ми­че­ња и кро­се­ве ко­је су ра­ни­јих го­ди­на ор­га­ни­зо­ва­ли че­сто на не­у­слов­ним ло­ка­ци­ја­ма.