Menu
RSS
A+ A A-

Спе­ци­јал­не на­гра­де

УФК ПАР­ТИ­ЗАН ШИД

КЛУБ ЗА ОРИ­ЈЕН­ТА­ЦИ­О­НИ СПОРТ ШИД

КА­РА­ТЕ КЛУБ ШИД И ШО­ГУН ШИД

МИ­ЛО­МИР УГЉЕ­ШИЋ - РК РАД­НИЧ­КИ ШИДUgresicОво­го­ди­шње спе­ци­јал­не на­гра­де при­па­ле су ор­га­ни­за­ци­ја­ма и клу­бо­ви­ма ко­ји су та­ко­ђе по­сти­за­ли од­лич­не ре­зул­та­те ка­ко на так­ми­че­њи­ма та­ко и у ор­га­ни­за­ци­ји спорт­ских при­ред­би.УФК Пар­ти­зан из Ши­да при­зна­ње је до­де­ље­но по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња сто­го­ди­шњи­це учла­ње­ња у ор­га­ни­за­ци­ји Срп­ски Со­ко на ни­воу Сре­ма и ду­го­го­ди­шње успе­шне ре­зул­та­те у обла­сти спор­та и фи­зич­ке кул­ту­ре.Клу­бу за ори­јен­та­ци­о­ни спорт на­гра­да је до­де­ље­на за из­у­зет­но успе­шну ор­га­ни­за­ци­ју шта­фет­ног Пр­вен­ства Ср­би­је у ори­јен­та­ци­о­ном спор­ту, ко­је је ми­ну­ле је­се­ни одр­жа­но на Ли­по­ва­чи.Ка­ра­те клу­бо­ви­ма Шид и Шо­гун на­гра­де су при­па­ле за ре­зул­та­те ко­је су њи­хо­ви чла­но­ви по­сти­гли про­шле го­ди­не као и за ор­га­ни­за­ци­ју број­них тур­ни­ра.

Члан ФК Рад­нич­ки из Ши­да Ми­ло­мир Угље­шић је го­ди­на­ма нај­бо­љи стре­лац у еки­па­ма у ко­ји­ма је на­сту­пио. Та­ко је би­ло и при­шле је­се­ни, ка­да је са 13 по­стиг­ну­тих го­ло­ва по­стао нај­бо­љи стре­лац Рад­нич­ког.За нај­у­спе­шни­је школ­ско-спорт­ско дру­штво и нај­у­спе­шни­ју рад­нич­ко-спорт­ску еки­пу ан­ке­ту је спро­ве­ла УФК Пар­ти­зан из Ши­да, ко­ја је кра­јем про­шле го­ди­не про­гла­си­ла ОШ "СРЕМ­СКИ ФРОНТ" ИЗ ШИ­ДА ЗА НАЈ­БО­ЉЕ ШКОЛ­СКО СПОРТ­СКО ДРУ­ШТВО И ФИР­МУ КО­ВИН­ЧИЋ Д.О.О. ЗА НАЈ­БО­ЉУ РАД­НИЧ­КО-СПОРТ­СКУ ЕКИ­ПУ.