Menu
RSS
A+ A A-

Нај­у­спе­шни­ји спорт­ски рад­ник у 2006. го­ди­ни


 mario

Тре­нер се­ни­ор­ске и ка­дет­ске еки­пе РК Рад­нич­ки из Ши­да Ма­рио Пер­нар про­гла­шен је за нај­у­спе­шни­јег спорт­ског рад­ни­ка - тре­не­ра у про­шлој го­ди­ни. При­зна­ње је оти­шло у ру­ке пра­вог спорт­ског ен­ту­зи­ја­сте ко­ји го­то­во сво сво­је сло­бод­но вре­ме по­све­ћу­је ру­ко­ме­ту. По­да­так да во­ди и се­ни­ор­ски са­став ко­ји је ми­ну­ле је­се­ни за­у­зео че­твр­то ме­сто у Дру­гој са­ве­зној ли­ги гру­па се­вер го­во­ри да је реч, иако мла­дом, из­у­зет­ном ру­ко­мет­ном струч­ња­ку.Ипак, успех са сво­јим ка­де­ти­ма са ко­ји­ма је осво­јио на­слов пр­ва­ка Вој­во­ди­не оста­ће упи­са­но као је­дан од нај­ве­ћих успе­ха шид­ског клуп­ског ру­ко­ме­та. Пер­нар се и ових да­на вред­но при­пре­ма ка­ко са чла­но­ви­ма се­ни­ор­ског са­ста­ва, та­ко и са ка­де­ти­ма ко­је оче­ку­је на­ступ на пр­вен­ству Ср­би­је, где та­ко­ђе оче­ку­ју до­бар ре­зул­тат.