Menu
RSS
A+ A A-

Нај­у­спе­шни­ја омла­дин­ска спорт­ска еки­па

 rukomet

 

 

 

Мла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког из Ши­да по­сти­гли су про­шле го­ди­не, ве­ли­ки успех осва­ја­њем пр­вог ме­ста у Ли­ги мла­дих Вој­во­ди­не.

Та­ко је шид­ски клуб на­кон го­то­во три де­це­ни­је, по­но­во на вр­ху ка­дет­ског и омла­дин­ског ру­ко­ме­та у Вој­во­ди­ни. Иако нај­мла­ђи у кон­ку­рен­ци­ји еки­па из по­зна­тих ру­ко­мет­них цен­та­ра Вр­бас, Ада и Пан­че­во мла­ди шид­ски ру­ко­ме­та­ши су на кра­ју осво­ји­ли на­слов пр­ва­ка.

По­ред овог успе­ха ка­дет­ски са­став РК Рад­нич­ког са ве­ли­ким успе­хом је на­сту­пао и на пр­вен­ству Ср­би­је, као и на не­ко­ли­ко тур­ни­ра на ко­ји­ма су уче­ство­ва­ли ка­дет­ски са­ста­ви на­ших нај­по­зна­ти­јих клу­бо­ва као и не­ко­ли­ко иностра­них еки­па.