Menu
RSS
A+ A A-

Нај­у­спе­шни­ји омла­дин­ци спор­ти­сти

СТЕ­ВАН ВИ­ДО­ВИЋ

ДРА­ГА­НА БО­ГИ­ЋЕ­ВИЋМла­ди ка­ја­ка­ши из Ви­шњи­ће­ва Сте­ван Ви­до­вић и Дра­га­на Бо­ги­ће­вић, по­не­ли су на­слов нај­бо­љих мла­дих спор­ти­ста на­ше оп­шти­не. Ре­зул­та­ти ко­је су оства­ри­ли про­шле го­ди­не, по­го­то­во Сте­ван, свр­ста­ли су их у ред нај­пер­спек­тив­ни­јих мла­дих ка­ја­ка­ша у Ср­би­ји.

Сте­ван је про­шле го­ди­не осво­јио ни ма­ње ни ви­ше не­го 28 ме­да­ља, од че­га 16 злат­них. За­то је наш са­ве­зни ка­пи­тен ка­ја­ка­шке ре­пре­зен­та­ци­је Ду­шан Фи­ли­по­вић не без раз­ло­га Сте­ва­на свр­стао ме­ђу нај­та­лен­то­ва­ни­је мла­де ка­ја­ка­ше у на­шој зе­мљи.

   

Дра­га­на та­ко­ђе по­сти­же од­лич­не ре­зул­та­те у свом уз­ра­сту (обо­је се так­ми­че у ка­дет­ској кон­ку­рен­ци­ји) ове го­ди­не оче­ку­је још бо­ље ре­зул­та­те а идол јој је на­ша про­сла­вље­на ка­ја­ка­ши­ца На­та­ша Ја­њић, ко­ју је Дра­га­на го­ди­на­ма има­ла при­ли­ке да гле­да на так­ми­че­њи­ма на Бо­су­ту, где је осва­ја­чи­ца Олим­пиј­ских ме­да­ља че­сто на­сту­па­ла.