Menu
RSS
A+ A A-

НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА СПОР­ТИСТ­КИ­ЊА ОП­ШТИ­НЕ ШИД У 2006.

ZoricaУ кон­ку­рен­ци­ји спор­тист­ки­ња нај­бо­ље ре­зул­та­те ми­ну­ле се­зо­не има­ла је Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић чла­ни­ца ККК Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва.

Зо­ри­ца је про­шлу го­ди­ну за­вр­ши­ла осва­ја­њем 15 ме­да­ља на по­кра­јин­ским, ре­пу­блич­ким и др­жав­ним пр­вен­стви­ма као и успе­шним на­сту­пи­ма на број­ним так­ми­че­њи­ма у зе­мљи и ино­стран­ству.

Нај­ве­ћи успех је по­сти­гла на ме­ђу­на­род­ној ре­га­ти у Брч­ком на ко­јој је осво­ји­ла 6 злат­них ме­да­ља од ко­јих 3 за­јед­но са сво­јом клуп­ском ко­ле­ги­ни­цом Ми­ле­ном Јо­ва­но­вић.

Зо­ри­ца по­ред успе­шних ре­зул­та­та на спорт­ском по­љу при­во­ди кра­ју сту­ди­је на Фа­кул­те­ту за спорт и ту­ри­зам на­кон че­га ће се по­све­ти­ти тре­нер­ском ра­ду у свом клу­бу.