Menu
RSS
A+ A A-

НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈИ СПОР­ТИ­СТА ОП­ШТИ­НЕ ШИД У 2006. ГО­Д

KajakasЧлан Ка­јак-ка­ну клу­ба Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва Ми­ро­слав Ви­до­вић по­нео је ово­го­ди­шње при­зна­ње за­хва­љу­ју­ћи од­лич­ним ре­зул­та­ти­ма ко­је је имао у про­те­клој се­зо­ни.

У пр­вој го­ди­ни на­сту­па у се­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји мла­ди ка­ја­каш са Бо­су­та осво­јио је 4 злат­не, 2 сре­бр­не и 4 брон­за­не ме­да­ље на пр­вен­стви­ма Вој­во­ди­не, Ср­би­је и СЦГ као и на број­ним до­ма­ћим и ме­ђу­на­род­ним ре­га­та­ма на ко­ји­ма је уче­ство­вао.

Кру­на ње­го­вих успе­шних ре­зул­та­та био је пла­сман у Б фи­на­ле пр­вен­ства Евро­пе за мла­ђе се­ни­о­ре ко­је је одр­жа­но про­шле го­ди­не у Ати­ни.

Ми­ро­слав је тре­нут­но на при­пре­ма­ма на­ше др­жав­не ре­пре­зен­та­ци­је у Цр­ној Го­ри где се спре­ма за на­ступ на пр­вен­ству Евро­пе у ка­ја­ку и ка­нуу ко­је ће се ове го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду.