Menu
RSS
A+ A A-

НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА ЖЕН­СКА СЕ­НИ­ОР­СКА ЕКИ­ПА

Од­бој­ка­ши­ца ЖОК МАКС из Ши­да од ове се­зо­не на­сту­па­ју под но­вим име­ном у так­ми­че­њу у Вој­во­ђан­ској ли­ги гру­па Срем.

Мла­де шид­ске од­бој­ка­ши­це су у је­се­њем де­лу пр­вен­ства за­у­зе­ле тре­ће ме­сто са бо­дом за­о­стат­ка у од­но­су на дру­го­пла­си­ра­ну еки­пу што им да­је на­ду да мо­гу из­бо­ри­ти пла­сман у ви­ши ранг рак­ми­че­ња. По­ред так­ми­чар­ских на­сту­па у клу­бу ве­ли­ку па­жњу по­све­ћу­ју ра­ду шко­ли од­бој­ке у ко­јој се тре­нут­но на­ла­зи пре­ко че­тр­де­сет мла­дих од­бој­ка­ши­ца што га­ран­ту­је ле­пу бу­дућ­ност од­бој­ке на овим про­сто­ри­ма.