Menu
RSS
A+ A A-

НАЈ­У­СПЕ­ШНИ­ЈА МУ­ШКА СЕ­НИ­ОР­СКА ЕКИ­ПА

gutИако им про­шла го­ди­на бар што се пр­вен­стве­них на­сту­па ти­че не­ће оста­ти у се­ћа­њу ипак је 2006. го­ди­на оста­ла упи­са­на злат­ним сло­ви­ма у ана­ли­ма клу­ба из Ба­чи­на­ца.

На­и­ме фуд­ба­ле­ри овог клу­ба су ус­пе­ли да у фи­нал­ном су­сре­ту са еки­пом Сло­ге из Те­ме­ри­на осво­је на­слов по­бед­ни­ка Ку­па Фуд­бал­ског са­ве­за Вој­во­ди­не што ујед­но пред­ста­вља нај­ве­ћи клуп­ски успех јед­ног фуд­бал­ског клу­ба из на­ше оп­шти­не.ФК Биг Бул из Ба­чи­на­ца го­ди­на­ма се на­ла­зи ме­ђу нај­бо­љим клу­бо­ви­ма у Вој­во­ди­ни, а и ове го­ди­не и по­ред не­што сла­би­јег пла­сма­на у је­се­њем де­лу оче­ку­је се да ће у на­став­ку пр­вен­ства из­бо­ри­ти пла­сман у гор­њем де­лу та­бе­ле срп­ске ли­ге гру­па Вој­во­ди­на.