Menu
RSS
A+ A A-

ПРО­ГЛА­ШЕ­НИ НАЈ­БО­ЉИ СПОР­ТИ­СТИ

pehariНа при­год­ној све­ча­но­сти ко­ја је одр­жа­на у сре­ду 24. ја­ну­а­ра у ха­ли Спорт­ског цен­тра у Ши­ду нај­у­спе­шни­јим спор­ти­сти­ма и спорт­ским рад­ни­ци­ма у на­шој оп­шти­ни до­де­ље­на су при­зна­ња и на­гра­де. У тра­ди­ци­о­нал­ној ан­ке­ти ко­ју су спро­ве­ли ра­дио Шид и Шид­ски бил­тен укуп­но је до­де­ље­но 17 на­гра­да у 12 ка­те­го­ри­ја.
На по­чет­ку све­ча­но­сти пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов у име по­кро­ви­те­ља ове тра­ди­ци­о­нал­не ма­ни­фе­ста­ци­је, оп­шти­не Шид по­здра­вио је све уче­сни­ке про­сла­ве а по­себ­но ово­го­ди­шње до­бит­ни­ке. "На­ша оп­шти­на се тру­ди да и у овим те­шким вре­ме­ни­ма на­ђе до­вољ­но ма­те­ри­јал­них сред­ста­ва ка­ко би на­ши клу­бо­ви мо­гли да се нор­мал­но так­ми­че. Та­ко ће би­ти и ове го­ди­не јер сам ја за­јед­но са сво­јим са­рад­ни­ци­ма до­нео од­лу­ку да се из ово­го­ди­шњег бу­џе­та из­дво­ји 4,3 ми­ли­о­на ди­на­ра за фи­нан­си­ра­ње спор­та и фи­зич­ке кул­ту­ре. По­себ­но ме ра­ду­је што се ме­ђу ово­го­ди­шњим до­бит­ни­ци­ма на­ла­зе мла­ди спор­ти­сти што обе­ћа­ва да на­ша оп­шти­на не тре­ба да бри­не за сво­ју спорт­ску бу­дућ­ност", на­гла­сио је пр­ви чо­век шид­ске оп­шти­не по­здра­вља­ју­ћи го­сте и уче­сни­ке ово­го­ди­шње про­сла­ве.По­том је но­ви­нар на­шег ли­ста Пе­тар Веј­но­вић у име Жи­ри­ја ко­ји је од­лу­чи­вао о ово­го­ди­шњим на­гра­да­ма про­чи­тао крат­ка обра­зло­же­ња за ово­го­ди­шње ла­у­ре­а­те. У име на­гра­ђе­них за­хва­лио је ди­рек­тор ФК Биг Бул из Ба­чи­на­ца Дра­ган Гу­тић.На ово­го­ди­шњој све­ча­но­сти укуп­но је до­де­ље­но 17 на­гра­да и при­зна­ња. За нај­у­спе­шни­јег спор­ти­сту у 2006. го­ди­ни Жи­ри је про­гла­сио Ми­ро­сла­ва Ви­до­ви­ћа чла­на ка­јак-клу­ба Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва и чла­на на­ше др­жав­не ре­пре­зен­та­ци­је у ка­ја­ку. Нај­у­спе­шни­ја спор­тист­ки­ња у про­шлој го­ди­ни је Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић чла­ни­ца ка­јак-клу­ба Ф. Ви­шњић. Њу­спе­шни­ја му­шка спорт­ска еки­па је ФК Биг Бул из Ба­чи­на­ца док је Жен­ски од­бој­ка­шки клуб Макс из Ши­да про­гла­шен за нај­бо­љу жен­ску се­ни­ор­ску еки­пу.Нај­у­спе­шни­је Ме­сне упра­ве у про­шлој го­ди­ни су Ме­сне упра­ве Бин­гу­ла и Мо­ро­вић. У кон­ку­рен­ци­ји омла­ди­на­ца-спор­ти­ста ово­го­ди­шња при­зна­ња су до­де­ље­на Сте­ва­ну Ви­до­ви­ћу чла­ну ка­дет­ске ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је у ка­ја­ку и Дра­га­ни Бо­ги­ће­вић обо­је из ка­јак ка­ну клу­ба Ф. Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва.

За нај­у­спе­шни­ју омла­дин­ско-ка­дет­ску еки­пу Жи­ри је про­гла­сио ка­дет­ски са­став РК Рад­нич­ки из Ши­да. Њу­спе­шни­ји спорт­ски рад­ник у на­шој оп­шти­ни у про­шлој го­ди­ни је тре­нер Ру­ко­мет­ног клу­ба Рад­нич­ки из Ши­да Ма­рио Пер­нар. У ка­те­го­ри­ји Школ­ско-спорт­ских дру­шта­ва ово­го­ди­шње при­зна­ње при­па­ло је ОШ Срем­ски фронт из Ши­да док је у кон­ку­рен­ци­ји Рад­нич­ко-спорт­ских еки­па пе­хар при­пао еки­пи Ко­вин­чић д.о.о. из Ши­да.По­ред ових на­гра­да жи­ри је до­де­лио и пет спе­ци­јал­них на­гра­да ко­је су при­па­ле:

Уста­но­ви за фи­зич­ку кул­ту­ру Пар­ти­зан из Ши­да, Клу­бу за ори­јен­та­ци­о­ни спорт из Ши­да, Ка­ра­те клу­бо­ви­ма Шид и Шо­гун из Ши­да и Ми­ло­ми­ру Угље­ши­ћу чла­ну Фуд­бал­ског клу­ба Рад­нич­ки из Ши­да.На­кон зва­нич­ног де­ла спор­ти­сти и го­сти су се дру­жи­ли на при­год­ном кок­те­лу ко­ји је тим по­во­дом при­ре­дио пред­сед­ник оп­шти­не Шид Ми­та Авра­мов.