Menu
RSS
A+ A A-

ФК "Гра­ни­чар" Ада­шев­циФуд­ба­ле­ри Гра­ни­ча­ра из Ада­ше­ва­ца ко­је овог про­ле­ћа оче­ку­је же­сто­ка бор­ба за оп­ста­нак у Срем­ској фуд­бал­ској ли­ги у па­у­зи из­ме­ђу две по­лу­се­зо­не до­би­ли су но­вог ше­фа струч­ног шта­ба. Не­ка­да ис­так­ну­ти фуд­ба­лер овог клу­ба Жи­ван Жи­ки­ца Јо­ви­чи­лић, по­ку­ша­ће да за­јед­но са сво­јим игра­чи­ма обез­бе­ди ме­сто на та­бе­ли, ко­је ће омо­гу­ћи­ти еки­пи Гра­ни­ча­ра да се и иду­ће се­зо­не так­ми­чи нај­бо­љим срем­ским клу­бо­ви­ма.


Глав­ни те­рет у про­лећ­ном де­лу пр­вен­ства по­не­ће игра­чи ко­ји су на­сту­па­ли и у пр­вом де­лу, а оче­ку­ју се и од­ре­ђе­на по­ја­ча­ња. Из­у­зет­но по­вољ­не вре­мен­ске при­ли­ке за ово до­ба го­ди­не омо­гу­ћи­ће знат­но ра­ни­ји по­че­так при­прем­ног де­ла од ко­јег ће пре­ма ре­чи­ма Јо­ви­чи­ли­ћа, мно­го то­га за­ви­си­ти у на­став­ку пр­вен­стве­не се­зо­не. "Оче­ку­јем да ће­мо спрем­но до­че­ка­ти старт про­лећ­ног де­ла пр­вен­ства. Убе­ђен сам да Гра­ни­чар има еки­пу ко­ја за­слу­жу­је пла­сман у сре­ди­ни та­бе­ле Срем­ске ли­ге. Да би до­шли до тог ци­ља по­треб­но је мно­го на­по­ра. Уве­рен сам да су мо­ји игра­чи све­сни то­га и да ће­мо у дру­гој по­лу­се­зо­ни ус­пе­ти да ис­пра­ви­мо про­пу­сте из је­се­њег де­ла пр­вен­ства", ка­же Јо­ви­чи­лић.У клу­бу оче­ку­ју да ће и у на­став­ку пр­вен­ства има­ти ве­ли­ку по­моћ Ме­сне упра­ве, као и од­ре­ђе­ног бро­ја спон­зо­ра, јер су фи­нан­си­је као и у дру­гим клу­бо­ви­ма је­дан од нај­ве­ћих про­бле­ма. Све у све­му у јед­ном од нај­ста­ри­јих фуд­бал­ских клу­бо­ва у оп­шти­ни уве­ре­ни су да ће у на­став­ку пр­вен­ства Срем­ске ли­ге ко­ји по­чи­ње сре­ди­ном мар­та ове го­ди­не из­бо­ри­ти же­ље­ни ре­зул­тат.