Menu
RSS
A+ A A-

ФУД­БАЛ

Два на­ша нај­е­ми­нент­ни­ја фуд­бал­ска клу­ба Биг Бул из Ба­чи­на­ца и Рад­нич­ки из Ши­да кре­ну­ли су са при­пре­ма­ма за про­лећ­ни део пр­вен­ства. Фуд­ба­ле­ри из Ћи­ри­ног ри­та кре­ну­ли су не­што ра­ни­је од Ши­ђа­на пред­во­ђе­ни но­во­ан­га­жо­ва­ним тре­не­ром Пре­дра­гом Пе­јо­ви­ћем. Клуб из Ба­чи­на­ца знат­но је по­ја­чао сво­је ре­до­ве јер су у па­у­зи из­ме­ђу две по­лу­се­зо­не клу­бу при­сту­пи­ла де­се­то­ри­ца но­вих игра­ча ме­ђу ко­ји­ма и не­ка­да нај­бо­љи стре­лац еки­пе Гра­бић. Фуд­ба­ле­ри из Ба­чи­на­ца су већ од­и­гра­ли и је­дан при­ја­тељ­ски су­срет у ко­ме су са­вла­да­ли еки­пу Ин­ђи­је ре­зул­та­том 2:0.До стар­та про­лећ­ног де­ла пр­вен­ства у срп­ској ли­ги гру­па Вој­во­ди­на еки­па Биг Бу­ла ће од­и­гра­ти се­ри­ју кон­трол­них ме­че­ва ка­ко би што спрем­ни­је до­че­ка­ли старт дру­гог пр­вен­ства у ко­јем на­кон је­се­ње по­лу­се­зо­не за­у­зи­ма­ју 13. ме­сто са 21. осво­је­ним бо­дом.Рад­нич­ки из Ши­да је стар­то­вао 22. ја­ну­а­ра. Тре­нер Дра­ган Ле­пи­њи­ца из­вр­шио је пр­ву про­зив­ку на ко­ју се ода­зва­ло 25 фуд­ба­ле­ра ко­ји кон­ку­ри­шу за нај­бо­љи са­став. И еки­па Рад­нич­ког је оста­ла углав­ном на оку­пу. Је­ди­не при­но­ве за са­да су Осто­јић из Срем­ца из Бер­ка­со­ва и Јо­кић из Биг Бу­ла из Ба­чи­на­ца. Пре­ма ре­чи­ма тре­не­ра Ле­пи­њи­це нај­ве­ћи део при­пре­ма Рад­нич­ки ће од­ра­ди­ти на град­ском ста­ди­о­ну у Ши­ду на­кон че­га сле­ди се­ри­ја при­ја­тељ­ских су­сре­та ка­ко би се старт пр­вен­ства Вој­во­ђан­ске ли­ге гру­па југ до­че­као што спрем­ни­је. Ши­ђа­ни ће на стар­ту дру­гог де­ла пр­вен­ства го­сто­ва­ти у Пла­ти­че­ву где их оче­ку­је ду­ел са до­ма­ћим Је­дин­ством, по­след­ње пла­си­ра­ним ти­мом на та­бе­ли ове ли­ге.Ина­че, Рад­нич­ки је је­се­њи део пр­вен­ства окон­чао на тре­ћој по­зи­ци­ји на та­бе­ли че­ти­ри бо­да ма­ње од је­се­њег пр­ва­ка ли­ге еки­пе Сло­ве­на из Ру­ме што им да­је шан­се да се у про­лећ­ном де­лу бо­ре за на­слов пр­ва­ка и пла­сман у ви­ши ранг так­ми­че­ња.Пр­ву кон­трол­ну утак­ми­цу шид­ски фуд­ба­ле­ри ће има­ти у не­де­љу 4. фе­бру­а­ра ка­да ће се са­ста­ти са еки­пом Је­дин­ства из Мо­ро­ви­ћа.