Menu
RSS
A+ A A-

ПРЕД­СТА­ВЉА­МО

ШКО­ЛУ ФУД­БА­ЛА "ЈЕД­НО­ТА БО­СУТ - КО­МЕРЦ" У ШИ­ДУШко­ла за­по­че­ла рад у мар­ту 2003. го­ди­не и тре­нут­но има 120 по­ла­зни­ка, а не­ки та­лен­то­ва­ни де­ча­ци већ пре­шли у по­зна­те клу­бо­ве. У пла­ну осни­ва­ња сек­ци­ја ове шко­ле по ме­сним упра­ва­ма као и осни­ва­ње сек­ци­је за де­вој­чи­цеПе­ту го­ди­ну успе­шног ра­да за­по­че­ла је Шко­ла фуд­ба­ла "Јед­но­та Бо­сут-ко­мерц" из Ши­да ко­ја де­лу­је при ФК "Јед­но­та", а чи­ји је ини­ци­ја­тор и осни­вач Жи­ка Бог­да­но­вић, не­ка­да­шњи фуд­ба­лер ФК "Бо­сут" из Бо­су­та и ФК "Хај­дук" из Ви­шњи­ће­ва.


- Ка­да сам у мар­ту 2003. го­ди­не хтео да ре­а­ли­зу­јем иде­ју о отва­ра­њу шко­ле фуд­ба­ла, имао сам ве­ли­ку по­др­шку од са­да по­кој­ног Го­ра­на Ра­ке­ти­ћа, усле­дио је до­го­вор са Упра­вом ФК "Јед­но­та" и шко­ла је по­че­ла да ра­ди. Већ у стар­ту је би­ло око 60-так по­ла­зни­ка уз­ра­ста од 7-16 го­ди­на и вре­ме­ном се тај број по­ве­ћа­вао - при­ча о по­че­ци­ма ра­да шко­ле фуд­ба­ла њен ди­рек­тор и тре­нер Жи­ка Бог­да­но­вић.Тре­нут­но шко­ла има 120 чла­но­ва ко­ји су раз­вр­ста­ни у ка­дет­ску еки­пу (14-16 го­ди­на), пи­о­нир­ску (12-14), пе­тли­ће (10-12) и по­ле­тар­це (7-10 го­ди­на). Нај­ви­ше је де­ча­ка из Ши­да али и из Ку­ку­је­ва­ца, Ги­бар­ца, Бер­ка­со­ва, Ада­ше­ва­ца, Ва­ши­це, Мо­ро­ви­ћа... Тре­нин­зи су три пу­та сед­мич­но, а ви­кен­дом су утак­ми­це. Тре­нин­зи су у пре­по­днев­ним и по­по­днев­ним са­ти­ма, а шко­ла са ра­дом па­у­зи­ра по 15 да­на у зим­ском и лет­њем пе­ри­о­ду. Пр­ви тре­нер у шко­ли је Не­ђа Ву­ко­вић, а по­моћ­ни­ци су Но­ви­ца Ко­ва­че­вић и Жељ­ко Ма­ле­ше­вић, а тре­нер је и Жи­ка Бог­да­но­вић.- Сло­бод­но мо­гу ре­ћи да се на­ша Шко­ла фуд­ба­ла на­ла­зи у вр­ху Ср­би­је ка­да су у пи­та­њу ова­кве шко­ле. У при­лог то­ме до­вољ­но го­во­ри по­да­так да су Не­над Гру­мић и Ср­ђан Же­ра­вић са­да у пи­о­нир­ској еки­пи Пар­ти­за­на, Алек­сан­дар Гр­ко­вић, Сло­бо­дан Не­дић и Дра­жен Мом­чи­ло­вић у пи­о­нир­ској еки­пи Вој­во­ди­не док су Мар­ко Сто­ја­ко­вић и Алек­са Ри­бар у ре­пре­зен­та­ци­ји Вој­во­ди­не у кон­ку­рен­ци­ји пе­тли­ћа, а Ср­ђан Ив­ко­вић у пи­о­нир­ској ре­пре­зен­та­ци­ји Вој­во­ди­не. По­сле са­мо две-три го­ди­не тре­ни­ра­ња у на­шој шко­ли, они су оти­шли у по­зна­те клу­бо­ве. По­ред њи­хо­вог та­лен­та до ре­зул­та­та се до­шло на­шим струч­ним и упор­ним ра­дом и до­бром ор­га­ни­за­ци­јом - ис­ти­че Жи­ка Бог­да­но­вић.Он ис­ти­че да је у Мек До­налдс ли­ги, што је ка­же не­зва­нич­но пр­вен­ство Ср­би­је, еки­па "Јед­но­та Бо­сут-ко­мер­ца" 2004. го­ди­не би­ла пр­ва (1992. го­ди­ште), а 2005. дру­га са 1993. го­ди­штем. У се­зо­ни 2006/07. ова еки­па је тре­нут­но пр­ва у кон­ку­рен­ци­ји 1997. го­ди­шта. Еки­па је уче­ство­ва­ла и на број­ним тур­ни­ри­ма у зе­мљи и ино­стран­ству и осва­ја­ла пе­ха­ре. Тро­шко­ве за рад шко­ле сно­се ро­ди­те­љи, а део се обез­бе­ђу­је и од спон­зо­ра. Ге­не­рал­ни спон­зор је фир­ма "Бо­сут-ко­мерц" чи­ји је вла­сник Жи­ка Бог­да­но­вић за­тим "Ко­лос", "МБ Тра­де", "Ма­ра­тон", "Хи­дро­ник", "Цо­лор. тра­де", ре­сто­ран "Да­лас" из Бер­ка­со­ва, "Тех­но­ме­тал" и дру­ги. Тре­нин­зи су и у спорт­ској ха­ли у пре­по­днев­ним са­ти­ма и пла­ћа­ју се тер­ми­ни, а ОШ "Срем­ски фронт" је бес­плат­но усту­пи­ла фи­скул­тур­ну са­лу од 18-20 са­ти.