Menu
RSS
A+ A A-

ШахСве­то­сав­ским ша­хов­ским тур­ни­ром тра­ди­ци­о­нал­но, у це­лој Ср­би­ји, ша­хи­сти обе­ле­жа­ва­ју пра­зник ве­ли­ког про­све­ти­те­ља Све­тог Са­ве. Ту тра­ди­ци­ју не­гу­ју и шид­ски ша­хи­сти.У су­бо­ту 27. ја­ну­а­ра у про­сто­ри­ја­ма Ша­хов­ског клу­ба "Рад­нич­ки" за по­ла­зни­ке Шко­ле ша­ха ор­га­ни­зо­ван је бр­зо­по­те­зни ша­хов­ски тур­нир. На­сту­пи­ло је 11 так­ми­ча­ра. Нај­у­спе­шни­ји, убе­дљи­во, био је Бо­јан Ко­јић са 8,5 осво­је­них по­е­на. Дру­го и тре­ће ме­сто по­де­ли­ли су Сте­ви­ца Сми­ља­нић и Пре­драг Да­ни­ло­вић са 7 по­е­на, че­твр­ти је Ра­ди­вој Сми­ља­нић са 6,5 по­е­на, а ли­сту успе­шних за­вр­ша­ва­ју Ми­лош Пе­јић и Ми­лан Ма­рин­ко­вић са 6 по­е­на.Три пр­во­пла­си­ра­на так­ми­ча­ра на­гра­ђе­на су ди­пло­ма­ма.