Menu
RSS
A+ A A-

РУ­КО­МЕТМла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког из Ши­да од­лич­но су стар­то­ва­ли у ово­го­ди­шњем пр­вен­ству Ср­би­је за мла­ђе ка­те­го­ри­је. Ак­ту­ел­ни пр­ва­ци Вој­во­ди­не су у до­са­да­шњих се­дам од­и­гра­них ко­ла за­бе­ле­жи­ли три по­бе­де, је­дан не­ре­шен ре­зул­тат и два по­ра­за и са се­дам осво­је­них бо­до­ва на­ла­зе се на де­о­би тре­ћег и че­твр­тог ме­ста са еки­пом Пар­ти­за­на из Бе­о­гра­да.У утак­ми­ца­ма 5. и 6. ко­ла ко­је су од­и­гра­не у су­бо­ту у спорт­ској ха­ли у Чач­ку, ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког су нај­пре са­вла­да­ли еки­пу Рад­нич­ког из Кра­гу­јев­ца ре­зул­та­том 23:21 да би у утак­ми­ци 6. ко­ла ре­ми­зи­ра­ли са еки­пом Пар­ти­за­на из Бе­о­гра­да 14:14. Прет­ход­но у 4. ко­лу Ши­ђа­ни су до­жи­ве­ли по­раз од Ди­на­ма из Пан­че­ва (20:21) док су у утак­ми­ци 5. ко­ла са­вла­да­ли вр­шња­ке из еки­пе Хај­дук Вељ­ко (Не­го­тин) ре­зул­та­том 18:15.


До кра­ја ово­го­ди­шњег пр­вен­ства Ср­би­је за мла­ђе ка­те­го­ри­је оста­ло је да се од­и­гра још три ко­ла. На­ред­на два 7. и 8. од­и­гра­ће се у су­бо­ту 24. фе­бру­а­ра у Ши­ду у ха­ли Спорт­ског цен­тра. Рад­нич­ки ће за ри­ва­ле у 7. и 8. ко­лу има­ти Мла­дост из Чач­ка и еки­пу Ме­та­ло­пла­сти­ке из Шап­ца. Уко­ли­ко у овим утак­ми­ца­ма за­бе­ле­же по­бе­де мла­ди шид­ски ру­ко­ме­та­ши ће се бо­ри­ти за сам врх та­бе­ле ове ли­ге.ЛИ­ГА МЛА­ДИХ СР­БИ­ЈЕ ТА­БЕ­ЛА

1. Ста­ри град (Бе­о­град) 11

2. Мла­дост (Ча­чак)                    9

3. Рад­нич­ки (Шид)                     7

4. Пар­ти­зан (Бе­о­град)   7

5. Хај­дук Вељ­ко (Не­го­тин)         6

6. Рад­нич­ки (Кра­гу­је­вац)           6

7. Ди­на­мо (Пан­че­во)     5

8. Ко­лу­ба­ра (Ла­за­ре­вац)           3

9. Ме­та­ло­пла­сти­ка (Ша­бац)       2

10. Же­ле­зни­чар (Ниш)             0