Menu
RSS
A+ A A-

ФК "ЈЕД­НО­ТА" ШИД

Не­ре­дов­ној го­ди­шњој Скуп­шти­ни ФК Јед­но­та из Ши­да ко­ја је одр­жа­на у не­де­љу 11. фе­бру­а­ра по­ред из­ве­шта­ја о ра­ду у прет­ход­ном пе­ри­о­ду и пла­ну и про­гра­му за 2007. го­ди­ну (ко­је је Скуп­шти­на при­хва­ти­ла) из­вр­шен је и из­бор но­вог пред­сед­ни­ка Из­вр­шног од­бо­ра клу­ба. Уме­сто ду­го­го­ди­шњег пред­сед­ни­ка клу­ба Го­ра­на Ра­ке­ти­ћа ко­ји је не­дав­но тра­гич­но пре­ми­нуо за но­вог пред­сед­ни­ка Управ­ног од­бо­ра иза­бран је Сло­бо­дан Ку­змић бив­ши ис­так­ну­ти фуд­ба­лер овог клу­ба.

По­ред то­га из­вр­шен је и из­бор се­дам но­вих чла­но­ва Управ­ног од­бо­ра ФК Јед­но­та Шид. У по­сто­је­ћи са­став Управ­ног од­бо­ра иза­бра­ни су: Бо­ра Бо­гу­но­вић, Ми­лен­ко Ву­ка­ди­но­вић, Пре­драг Јо­ва­но­вић, Сло­бо­дан Ко­тар­лић, Не­дељ­ко Ма­ки­вић, Ми­ро­слав Ри­бар и Ду­шан Мир­ко­вић.