Menu
RSS
A+ A A-

ШАХ

По­бед­ни­ци тра­ди­ци­о­нал­ног ме­мо­ри­јал­ног ша­хов­ског тур­ни­ра "Јан­ко Мај­тан" ко­ји је одр­жан у су­бо­ту 10. фе­бру­а­ра у ор­га­ни­за­ци­ји Ша­хов­ског клу­ба Рад­нич­ки из Ши­да у знак се­ћа­ња на ду­го­го­ди­шњег функ­ци­о­не­ра и чла­на так­ми­чар­ске еки­пе шид­ског клу­ба. На ово­го­ди­шњем ше­стом по ре­ду тур­ни­ру уче­ство­ва­ло је 14 так­ми­ча­ра.Игра­ло се по пра­ви­ли­ма ФИ­ДЕ за убр­за­ни шах уз тем­по игре од 5 ми­ну­та по игра­чу. Нај­ви­ше успе­ха на ово­го­ди­шњем тур­ни­ру су има­ли мај­стор­ски кан­ди­дат Ду­шан Мар­тић и пр­во­ка­те­гор­ник Звон­ко Хер­цег ко­ји су са 10,5 осво­је­них по­е­на по­де­ли­ли пр­во ме­сто. Тре­ћи је био пр­во­ка­те­гор­ник Ра­до­слав Пе­јић са 10 по­е­на.