Menu
RSS
A+ A A-

Ру­ко­метЈе­дан од нај­бо­љих ру­ко­ме­та­ша Рад­нич­ког из Ши­да Бо­јан Ми­ри­ло не­дав­но је пот­пи­сао при­ступ­ни­цу за је­дан од нај­бо­љих ру­ко­мет­них клу­бо­ва у Ср­би­ји РК Син­те­лон из Бач­ке Па­лан­ке. Иако је у еки­пи Ју­го­ви­ћа из Ка­ћа имао до­бре усло­ве за раз­вој (Ми­ри­ло је на­сту­пао за Рад­нич­ки из Ши­да на двој­ну ре­ги­стра­ци­ју) Бо­јан се опре­де­лио за клуб из Бач­ке Па­лан­ке ве­ру­ју­ћи да ће уз ис­ку­сног струч­ња­ка Јо­ви­цу Еле­зо­ви­ћа још ви­ше на­пре­до­ва­ти.Ми­ри­ло ће у еки­пи Син­те­ло­на за­ме­ни­ти ре­пре­зен­та­тив­ца Ше­шу­ма и по­ку­ша­ће за­јед­но са сво­јим но­вим клуп­ским дру­го­ви­ма да се уме­ша у бор­бу за сам врх та­бе­ле за­јед­но са еки­па­ма Пар­ти­за­на и Цр­ве­не зве­зде из Бе­о­гра­да.Та­ко ће РК Рад­нич­ки из Ши­да у про­лећ­ном де­лу би­ти ли­шен услу­га јед­ног од нај­бо­љих ру­ко­ме­та­ша. И по­ред то­га Ши­ђа­ни се на­да­ју да ће и у про­лећ­ном де­лу пр­вен­ства за­др­жа­ти пла­сман у вр­ху та­бе­ле Дру­ге са­ве­зне ли­ге гру­па се­вер.