Menu
RSS
A+ A A-

КА­ЈАК

kajakОно што су у Ка­ја­ка­шком клу­бу Фи­лип Ви­шњић из Ви­шњи­ће­ва на­ја­вљи­ва­ли про­те­клих го­ди­на ових да­на је до­би­ло сво­ју по­твр­ду. Реч је о из­град­њи но­ве ка­ја­ка­шке ста­зе и ка­ја­ка­шког до­ма на ре­ци Бо­сут у Ви­шњи­ће­ву. Струч­ња­ци Шид­про­јек­та из Ши­да јед­не од нај­бо­љих про­јек­тант­ских фир­ми у Вој­во­ди­ни ових да­на при­во­де кра­ју из­ра­ду идеј­ног про­јек­та ка­ја­ка­шке ста­зе и ка­ја­ка­шког до­ма са свим пра­те­ћим са­др­жа­ји­ма.Про­шлих го­ди­на на јед­ном од нај­леп­ших ка­ја­ка­шких ста­за у Ср­би­ји из­ве­де­ни су од­ре­ђе­ни ра­до­ви пре све­га на уре­ђе­њу ле­ве оба­ле Бо­су­та у ду­жи­ни од јед­ног ки­ло­ме­тра. На том про­сто­ру пла­ни­ра­на је из­град­ња два кон­трол­на тор­ња за­тим из­град­ња пут­ног прав­ца ко­ји би слу­жио пре све­га слу­жбе­ним ли­ци­ма за не­сме­та­но пра­ће­ње тр­ка као и из­град­ња мон­та­жних три­би­на ко­је би се на­ла­зи­ле не­по­сред­но уз сам ка­ја­ка­шки дом.


Оно што ка­ја­ка­шку ста­зу у Ви­шњи­ће­ву из­два­ја од слич­них у Ср­би­ји и Евро­пи је њен по­ло­жај као и чи­ње­ни­ца да се још увек на­ла­зи у го­то­во не­так­ну­том де­лу при­ро­де. Рет­ко где ће се на слич­ним спорт­ским објек­ти­ма на­ћи та­кво при­род­но окру­же­ње као и чи­ње­ни­ца да се на ста­зи мо­гу од­ви­ја­ти так­ми­че­ња и у сло­же­ним вре­мен­ским усло­ви­ма. Бо­сут је ре­ка чи­ји се ни­во во­до­ста­ја мо­же ре­гу­ли­са­ти то­ком це­ле го­ди­не а са­мим тим су ство­ре­ни пред­у­сло­ви да ка­ја­ка­шка ста­за у то­ку це­ле ка­лен­дар­ске го­ди­не пру­жа мак­си­мал­не усло­ве свим так­ми­ча­ри­ма. По­ред то­га за­ле­ђе чу­ве­них Бо­сут­ских шу­ма да­је јој још јед­ну ди­мен­зи­ју по че­му је по­ста­ла пре­по­зна­тљи­ва.На­и­ме, ста­за у Бо­су­ту је јед­на од рет­ких на ко­јој су та­ко­зва­ни "боч­ни ве­тро­ви" ко­ји умно­го­ме оте­жа­ва­ју на­сту­пе ка­ја­ка­ша и ка­ну­и­ста све­де­ни на ми­ни­мум. Јед­ном реч­ју при­род­на ле­по­та кра­јо­ли­ка и из­град­ња пра­те­ћих спорт­ских обје­ка­та свр­ста­ће ка­ја­ка­шку ста­зу у Ви­шњи­ће­ву ме­ђу нај­леп­ше и нај­функ­ци­о­нал­ни­је не са­мо у Ср­би­ји.

Пре­ма ре­чи­ма инг. Зо­ра­на Ђор­ђе­ви­ћа идеј­ног твор­ца овог про­јек­та и бив­шег ду­го­го­ди­шњег пред­сед­ни­ка ККК Фи­лип Ви­шњић на­кон из­ра­де идеј­ног про­јек­та ко­ји ће струч­ња­ци Шид­про­јек­та ура­ди­ти ових да­на усле­ди­ће кон­курс за из­во­ђа­ча ра­до­ва ко­ји би тре­ба­ли по­че­ти овог про­ле­ћа.

"Ве­ру­јем да ће­мо уз на­ја­вље­ну по­моћ над­ле­жног ре­пу­блич­ког ми­ни­стар­ства као и сред­ста­ва и На­ци­о­нал­ног ин­ве­сти­ци­о­ног пла­на и уз сред­ства и по­моћ од ло­кал­не са­мо­у­пра­ве ус­пе­ти да оства­ри­мо овај про­је­кат. Већ са­да има­мо и на­го­ве­штај од­ре­ђе­них фир­ми не са­мо са ових про­сто­ра не­го из це­ле Ср­би­је, ко­је су вољ­не уче­ство­ва­ти у из­град­њи бу­ду­ћег спорт­ског цен­тра на ре­ци Бо­сут", ис­ти­че Ђор­ђе­вић на­гла­ша­ва­ју­ћи да ће пред­сто­је­ће Европ­ско пр­вен­ство у ка­ја­ку и ка­нуу ко­је ће се ове го­ди­не одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду ујед­но би­ти и при­ли­ка да се број­ни свет­ски струч­ња­ци и ка­ја­ка­ши упо­зна­ју са ста­зом у Ви­шњи­ће­ву, јер је пла­ни­ра­но да се на њој пре и по­сле Европ­ског пр­вен­ства одр­же број­на так­ми­че­ња.