Menu
RSS
A+ A A-

ШИД­СКИ СПОР­ТИ­СТИ МЕ­ЂУ НА­ГРА­ЂЕ­НИ­МА

nagradeМе­ђу ово­го­ди­шњим до­бит­ни­ци­ма при­зна­ња и на­гра­да у тра­ди­ци­о­нал­ној ан­ке­ти Срем­ских но­ви­на за из­бор нај­бо­љих спор­ти­ста и спорт­ских еки­па у Сре­му на­ла­зи се и не­ко­ли­ко спор­ти­ста и клу­бо­ва са под­руч­ја шид­ске оп­шти­не.

Ка­јак-ка­ну клуб Фи­лип Ви­шњић на­шао се ме­ђу де­сет нај­у­спе­шни­јих спорт­ских еки­па Сре­ма у 2006. го­ди­ни док је је­дан од нај­пер­спек­тив­ни­јих мла­дих ка­ја­ка­ша у Ср­би­ји Сте­ван Ви­до­вић члан овог клу­ба при­мио јед­ну од на­гра­да у ју­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји. У овој ка­те­го­ри­ји још јед­ном мла­дом спо­ри­сти из шид­ске оп­шти­не при­па­ло је та­ко­ђе вред­но при­зна­ње. Реч је о Мир­ја­ни Цвет­ко­вић чла­ну Ка­ра­те клу­ба Шо­гун из Ши­да ко­ја је та­ко­ђе про­гла­ше­на за јед­ног од нај­бо­љих ју­ни­о­ра Сре­ма. До­а­јен ка­ра­те спор­та у Сре­му Ми­ро­слав Па­вло­вић-Чар­ли на­шао се ме­ђу на­гра­ђе­ним се­ни­о­ри­ма за ре­зул­та­те оства­ре­не у про­те­клој го­ди­ни чи­ме је сво­јој бо­га­тој ко­лек­ци­ји до­дао још јед­но вред­но при­зна­ње.И у ка­те­го­ри­ји нај­у­спе­шни­јих Рад­нич­ко-спорт­ских ко­лек­ти­ва јед­но од при­зна­ња при­па­ло је фир­ми из Ши­да. Реч је о пред­у­зе­ћу Ко­вин­чић ДОО из Ши­да ко­ја је за­у­зе­ла тре­ће ме­сто ме­ђу нај­бо­љим рад­нич­ко-спорт­ским еки­па­ма у Сре­му.Ина­че за нај­бо­љег спор­ти­сту Сре­ма у 2006. го­ди­ни про­гла­ше­на је на­ша др­жав­на ре­кор­дер­ка у ба­ца­њу ди­ска и Олим­пиј­ски кан­ди­дат Дра­га­на То­ма­ше­вић члан АК Сир­ми­ум из Срем­ске Ми­тро­ви­це док је њен клуб АК Сир­ми­јум про­гла­шен за нај­у­спе­шни­ју еки­пу у Сре­му у 2006. го­ди­ни.На­гра­де и при­зна­ња нај­бо­љим спор­ти­сти­ма Сре­ма на при­год­ној све­ча­но­сти ко­ја је одр­жа­на у хо­те­лу Срем у Срем­ској Ми­тро­ви­ци у пе­так 23. фе­бру­а­ра уру­чи­ли су ди­рек­тор овог ли­ста Дра­ган Ци­врић и уред­ник спорт­ске ре­дак­ци­је Жи­ка Не­го­ва­но­вић.