Menu
RSS
A+ A A-

ФУД­БАЛ

Пр­во зва­нич­но так­ми­че­ње на­ших фуд­бал­ских клу­бо­ва у овој го­ди­ни би­ће пр­во ко­ло Ку­па Ср­би­је на под­руч­ју Оп­штин­ског фуд­бал­ског са­ве­за Шид ко­је је на про­гра­му у не­де­љу 4. мар­та. У ње­му ће по­ред чла­но­ва Срем­ске ли­ге из шид­ске оп­шти­не на­сту­пи­ти и клу­бо­ви Оп­штин­ске фуд­бал­ске ли­ге.На про­гра­му је шест утак­ми­ца од ко­јих па­жњу при­вла­че ду­е­ли у Ја­ме­ни и Илин­ци­ма. Је­се­њи пр­вак Оп­штин­ске ли­ге Хај­дук из Ви­шњи­ће­ва го­сту­је у Илин­ци­ма где га оче­ку­је ду­ел са до­ма­ћим Бор­цем док ће у Ја­ме­ни сна­ге од­ме­ри­ти до­ма­ћи Гра­ни­чар и ње­гов име­њак из Ада­ше­ва­ца. У Ку­ку­јев­ци­ма до­ма­ћи Фру­шко­го­рац до­че­ку­је еки­пу Син­ђе­ли­ћа из Ги­бар­ца и ап­со­лут­ни је фа­во­рит у овом су­сре­ту док ће је­дан од нај­ин­те­ре­сант­ни­јих ду­е­ла по све­му су­де­ћи би­ти онај у Qу­би где до­ма­ће Је­дин­ство до­че­ку­је еки­пу ОФК Бин­гле.


ОФК Би­кић је до­ма­ћин На­прет­ку из Ва­ши­це док ће Јед­но­та на свом ста­ди­о­ну до­че­ка­ти еки­пу Брат­ства из Со­та. У пр­вом ко­лу сло­бо­дан је Сре­мац из Бер­ка­со­ва.Па­ро­ви Пр­вог ко­ла Куп так­ми­че­ња на под­руч­ју ОФС Шид:

ОФК Би­кић - На­пре­дак (Ва­ши­ца)

Гра­ни­чар (Ја­ме­на) - Гра­ни­чар (Ада­шев­ци)

Бо­рац (Илин­ци) - Хај­дук (Ви­шњи­ће­во)

Је­дин­ство (Qу­ба) - ОФК Бин­гу­ла

Фру­шко­го­рац (Ку­ку­јев­ци) - Син­ђе­лић (Ги­ба­рац)

и Јед­но­та (Шид) - Брат­ство (Сот), Сре­мац из Бер­ка­со­ва је сло­бо­дан у овом ко­лу.