Menu
RSS
A+ A A-

Ка­јак

ЗА­ВЕ­СЛА­ЈИ­МА КА ДИ­ПЛО­МИПа­ра­лел­но са ве­о­ма успе­шним ре­зул­та­ти­ма ко­је по­сти­жу по­след­њих го­ди­на на број­ним до­ма­ћим и ино­стра­ним так­ми­че­њи­ма мла­де ка­ја­ка­ши­це из Ви­шњи­ће­ва чла­ни­це КК Фи­лип Ви­шњић, Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић и Ми­ле­на Јо­ва­но­вић успе­шно при­во­де кра­ју и сту­ди­је на ко­ји­ма се на­ла­зе. Зо­ри­ца је ве­о­ма успе­шан сту­дент тре­ће го­ди­не Фа­кул­те­та за спорт и ту­ри­зам у Но­вом Са­ду док се Ми­ле­на на­ла­зи пред ди­пло­мом Ви­ше пе­да­го­шке шко­ле у Срем­ској Ми­тро­ви­ци.


Нај­бо­ље ка­ја­ка­ши­це клу­ба са Бо­су­та го­ди­на­ма се на­ла­зе у вр­ху ка­ја­ка­шког спор­та у Ср­би­ји. Ве­ли­ка је ште­та што у ра­ни­јем пе­ри­о­ду клуб ни­је мо­гао да им обез­бе­ди оп­ти­мал­не усло­ве за раз­вој јер би са­свим си­гур­но ове две скром­не де­вој­ке из Ви­шњи­ће­ва осва­ја­ле ме­да­ље и на нај­ве­ћим свет­ским смо­тра­ма у ка­ја­ку. И по­ред то­га оне се и да­нас убра­ја­ју ме­ђу нај­бо­ље ка­ја­ка­ши­це у на­шој зе­мљи по­себ­но у во­жњи ка­ја­ка дво­се­да на 200 и 500 ме­та­ра где сло­ве као је­дан од нај­ја­чих па­ро­ва у Ср­би­ји.Нај­ве­ћи успех у про­шлој се­зо­ни Зо­ри­ца и Ми­ле­на су по­сти­гле на ме­ђу­на­род­ној ка­ја­ка­шкој ре­га­ти у Брч­ком где су у шест ди­сци­пли­на у ко­ји­ма су на­сту­пи­ле осво­ји­ле исто то­ли­ко злат­них ме­да­ља. Јед­ном реч­ју ре­га­та у том гра­ду про­шла је у зна­ку две так­ми­чар­ке из Сре­ма. Иако да­на­шњи спорт по­себ­но онај вр­хун­ски тра­жи сва­ко­днев­на од­ри­ца­ња, ове две де­вој­ке су па­ра­лел­но са од­лич­ним ре­зул­та­ти­ма на спорт­ском по­љу при­дру­жи­ле и до­бре ре­зул­та­те на фа­кул­те­ти­ма на ко­ји­ма се на­ла­зе.Зо­ри­ца ће за не­што ви­ше од го­ди­ну да­на за­вр­ши­ти сту­ди­је на Фа­кул­те­ту за спрот и ту­ри­зам и то на од­се­ку спор­то­ва на во­ди од­но­сно ка­ја­ку што го­во­ри да ће нај­бо­ља ка­ја­ка­ши­ца КК Ф. Ви­шњић и да­ље оста­ти уз овај све атрак­тив­ни­ји спорт. На­и­ме, Зо­ри­цу на­кон за­вр­шет­ка сту­ди­ја оче­ку­је ме­сто тре­не­ра у свом клу­бу што га­ран­ту­је ле­пу бу­дућ­ност је­ди­ног се­о­ског ка­јак клу­ба у Ср­би­ји. "На­кон окон­ча­ња сту­ди­ја по­све­ти­ћу се ра­ду у мом ма­тич­ном клу­бу. Ка­јак је мо­је не са­мо спорт­ско не­го и жи­вот­но опре­де­ље­ње. За­јед­но са ле­ген­дар­ним тре­не­ром Ста­ни­шом Рад­ма­но­ви­ћем ра­ди­ћу на по­ди­за­њу мла­дих та­ле­на­та ко­ји се све ви­ше опре­де­љу­ју за ка­јак и ка­ну", ка­же ова тих и скром­на де­вој­ка ко­ја још увек ни­је из­гу­би­ла на­ду да ће се ове го­ди­не по­ја­ви­ти на Европ­ском пр­вен­ству у ка­ја­ку и ка­нуу ко­је ће се одр­жа­ти у Бе­о­гра­ду.И ње­на клуп­ска дру­га­ри­ца Ми­ле­на Јо­ва­но­вић та­ко­ђе ће на из­ве­стан на­чин оста­ти ве­за­на за клуб са Бо­су­та јер ће на­кон за­вр­шет­ка сту­ди­ја нај­ве­ро­ват­ни­је оста­ти да ра­ди као на­став­ник у свом се­лу где ће по­ред пе­да­го­шког ра­да има­ти вре­ме­на да се по­све­ти и ра­ду у свом клу­бу.Уко­ли­ко би ус­пе­ле да у на­ред­ном пе­ри­о­ду из­бо­ре на­ступ на нај­ве­ћој смо­три европ­ског ка­ја­ка и ка­нуа у Бе­о­гра­ду би­ла би то кру­на њи­хо­ве за­и­ста ле­пе и успе­шне спорт­ске ка­ри­је­ре. За­то сви у клу­бу са Бо­су­та по­ред по­тен­ци­јал­них ре­пре­зен­та­ти­ва­ца Хе­ме­ле и Во­до­ви­ћа при­жељ­ку­ју да се оства­ре и пла­но­ви њи­хо­вих де­во­ја­ка на ко­је су не без раз­ло­га ве­о­ма по­но­сни.ОДР­ЖА­НА ГО­ДИ­ШЊА СКУП­ШТИ­НАЈе­дан од нај­у­спе­шни­јих спорт­ских ко­лек­ти­ва у шид­ској оп­шти­ни Ка­јак ка­ну клуб Фи­лип Ви­шњић из Ви­ши­ће­ва одр­жао је у не­де­љу 11. фе­бру­а­ра ре­дов­ну го­ди­шњу из­бор­ну Скуп­шти­ну клу­ба. На ску­пу је раз­ма­тран из­ве­штај о ра­ду у про­те­клом пе­ри­о­ду као и план и про­грам ра­да за те­ку­ћу го­ди­ну. Оце­ње­но је да је клуб са Бо­су­та и про­шле го­ди­не по­сти­гао од­лич­не ре­зул­та­те ка­ко на до­ма­ћим так­ми­че­њи­ма та­ко и на ме­ђу­на­род­ним ре­га­та­ма.На го­ди­шњој Скуп­шти­ни је из­вр­шен из­бор но­вих ор­га­на у клу­бу. За пред­сед­ни­ка је иза­бран Јо­ви­ца Ви­до­вић док ће функ­ци­ју се­кре­та­ра и бла­гај­ни­ка у на­ред­ном че­тво­ро­го­ди­шњем пе­ри­о­ду оба­вља­ти Ђор­ђе Веј­но­вић. Иза­бран је и но­ви Управ­ни од­бор клу­ба у чи­ји са­став су по­ред но­во­и­за­бра­ног пред­сед­ни­ка и се­кре­та­ра ушли: Жи­во­рад Бо­ги­че­вић, Ми­ле Сте­ва­но­вић, Жељ­ко До­брић, Бра­ти­слав Пе­тро­вић, Зо­ран Пе­та­ко­вић, Дра­ган Ко­стић, Кр­ста Ба­кај­лић, Зо­ран Ми­ја­то­вић, Би­ља Ми­ла­но­вић, Зо­ри­ца Сто­ја­но­вић и Са­ва Ђур­ђе­вић.