Menu
RSS
A+ A A-

РУ­КО­МЕТ

ШИ­ЂА­НИ У ПЛЕЈ ОФУКао што се и оче­ки­ва­ло мла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког из Ши­да осво­ји­ли су че­твр­то ме­сто у ово­го­ди­шњем пр­вен­ству Ли­ге мла­дих ру­ко­ме­та­ша Ср­би­је. Ши­ђа­ни су у по­след­ња два ко­ла (8. и 9.) ко­ја су од­и­гра­на у ха­ли спорт­ског цен­тра у Ши­ду нај­пре игра­ли не­ре­ше­но са еки­пом Мла­до­сти из Чач­ка 14:14 да би у прет­по­след­њем, 9. ко­лу са­вла­да­ли еки­пу Ме­та­ло­пла­сти­ке из Шап­ца ре­зул­та­том 18:9, што им је би­ло до­вољ­но да у крај­њем пла­сма­ну за­у­зму вр­ло до­бру че­твр­ту по­зи­ци­ју у кон­ку­рен­ци­ји нај­бо­љих мла­дих еки­па Ср­би­је и обез­бе­де пла­сман у плеј оф.

Тре­нер Ма­рио Пер­нар је ви­ше не­го за­до­во­љан на­сту­пом сво­јих игра­ча у ово­го­ди­шњем пр­вен­ству јер су се мла­ди ру­ко­ме­та­ши Рад­нич­ког на­шли ис­пред еки­па Рад­нич­ког из Кра­гу­јев­ца, Ме­та­ло­пла­сти­ке из Шап­ца, Же­ле­зни­ча­ра из Ни­ша, Хај­дук Вељ­ка из Не­го­ти­на, Ко­лу­ба­ре из Ла­за­рев­ца и Ди­на­ма из Пан­че­ва.


На­кон осва­ја­ња на­сло­ва пре­ко Вој­во­ди­не ово је још је­дан ве­ли­ки успех мла­дих шид­ских ру­ко­ме­та­ша ко­ји обе­ћа­ва­ју ле­пу ру­ко­мет­ну бу­дућ­ност шид­ског клу­ба.

У за­вр­шни­ци ово­го­ди­шњег пр­вен­ства по­ред Рад­нич­ког на­сту­пи­ће и Сту­дент­ски град и Пар­ти­зан из Бе­о­гра­да и еки­па Мла­до­сти из Чач­ка. Тур­нир ће се од­и­гра­ти у Бе­о­гра­ду 23. и 24. мар­та. Пре то­га у по­след­њем 10. ко­лу у Ла­за­рев­цу, Ши­ђа­ни ће се са­ста­ти са еки­пом Же­ле­зни­ча­ра из Ни­ша.