Menu
RSS
A+ A A-

СРЕ­БР­НИ ДЕ­ЧА­ЦИ

НАЈ­МЛА­ЂИ ШИД­СКИ ОД­БОЈ­КА­ШИ БИ­ЛИ УСПЕ­ШНИ
Дру­ги у Сре­муПр­ва­ци Оп­штин­ске ли­ге школ­ских еки­па од­бој­ка­ши ОШ "Срем­ски фронт" бра­ни­ли су углед нај­бо­љег школ­ског спорт­ског дру­штва и сво­је оп­шти­не. И би­ли ве­о­ма успе­шни.У Ру­ми, 23. фе­бру­а­ра, у кон­ку­рен­ци­ји се­дам нај­бо­љих еки­па Сре­ма осво­ји­ли су "сре­бро". Успе­шно во­ђе­ни од свог на­став­ни­ка Ду­шка Ба­ши­ћа, убе­дљи­во су са по 2:0 по­бе­ди­ли вр­шња­ке из Ни­ки­на­ца и Но­ве Па­зо­ве и ушли у фи­на­ле. У ква­ли­тет­ној и не­из­ве­сној фи­нал­ној утак­ми­ци тек у тај-бре­ку из­гу­би­ли су са 1:2.

По­ред екип­ног успе­ха на­ши де­ча­ци до­би­ли су и два ле­па по­је­ди­нач­на при­зна­ња. Струч­ни жи­ри је за нај­бо­љег сер­ве­ра про­гла­сио Да­ни­ла Фи­ли­по­ви­ћа, а Ни­ко­ла Жи­ва­нић зва­нич­но је нај­бо­љи бло­кер так­ми­че­ња.